PROSPEKTUS & HALAMAN SERLAHAN PRODUK
PROSPEKTUS, SEBARANG PROSPEKTUS TAMBAHAN, (“PROSPEKTUS ELEKTRONIK”) DAN HELAIAN SERLAHAN PRODUK (“PHS”):

Prospektus Elektronik dan PHS mesti dibaca dan difahami sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan.

Sila ambil perhatian bahawa Prospektus Elektronik, PHS dan borang permohonan/pendaftaran bercetak boleh didapati di cawangan-cawangan ASNB dan ejen.

Sebarang maklumat di luar ruang yang ditetapkan tidak boleh dianggap sebagai sebahagian dari Prospektus Elektronik dan PHS dan tabung unit amanah ditawarkan hanya berdasarkan kepada maklumat yang terkandung dalam Prospektus Elektronik.

Bukan Tawaran Jualan dan Langganan

Setiap tabung unit amanah yang dirujuk di laman web ASNB hanya bertujuan untuk disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Maklumat yang terkandung dalam laman web ini termasuk Prospektus Elektronik dan PHS tidak boleh dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli unit tabung amanah, dan tiada unit yang ditawarkan atau dijual kepada sesiapa di mana jua bidang kuasa di mana tawaran, permintaan, pembelian atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang di bawah undang-undang sekuriti atau undang-undang berkaitan bidang kuasa sedemikian.

Pengakuan:

Saya dengan ini bersetuju:

 • telah membaca, memahami dan bersetuju dengan penyataan di atas;
 • tidak akan mencetak borang-permohonan secara berasing daripada Prospektus Elektronik kerana borang permohonan tersebut disertakan bersama Prospektus Elektronik yang lengkap dan tidak dipinda;
 • memahami bahawa borang permohonan adalah sebagai lampiran kepada Prospektus Elektronik sahaja dan tidak boleh digunakan bagi tujuan permohonan;
 • saya hanya dibenarkan melanggan tabung unit amanah sekiranya saya adalah warga negara Malaysia tertakluk kepada syarat kelayakan yang ditetapkan oleh setiap tabung unit amanah atau sebagaimana yang ditetapkan oleh suratikatan tabung unit Amanah yang berkenaan;
 • bersetuju bahawa ASNB tidak bertanggung jawab ke atas sebarang liabiliti atau kerugian, samada secara langsung atau tidak langsung, yang timbul daripada penggunaan mana-mana maklumat yang terkandung dalam laman web ini dan ASNB juga tidak bertanggung ke atas sebarang liabiliti dari kesilapan atau maklumat yang tidak dimasukkan oleh ASNB dan mana-mana pihak ketiga yang berkaitan.


 
HARGA TETAP
 

logo_asb

AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB)
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
2 Januari 1990
Objektif Pelaburan
Untuk menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit di samping memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta menjangkakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Kelayakan
Bumiputera
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Remaja (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak Bumiputera yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Disember

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Sijil
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • Sijil: Gandaan 1,000 unit
Pelaburan Maksima
 • Akaun Dewasa1: 200,000 unit
 • Akaun Remaja1: 200,000 unit2

Nota:

 1. Bagi Akaun Dewasa dan Remaja untuk ASB, had pelaburan maksimum mungkin berubah dan melebihi 200,000 unit tertakluk kepada budi bicara pihak Pengurus. di mana unit ini diwarisi daripada pemegang unit yang telah meninggal dunia atau kerana pelaburan semula pengagihan pendapatan.
 2. Remaja tidak dibenarkan untuk menjual semula unit melainkan Remaja berkenaan telah mencapai umur dua belas (12) tahun dan permohonan untuk menjual semula unit tidak boleh melebihi dua ratus (200) unit Akaun Remaja dalam mana-mana tempoh satu (1) minggu. Unit Akaun Remaja akan ditukarkan secara automatik ke Akaun Dewasa setelah Remaja berkenaan mencapai Umur Majoriti.

Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta-merta
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASB akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 31 Disember
2016
2017
2018
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.75
7.00
6.50
Bonus Seunit (Sen)
0.50
0.25
0.50
Bonus Khas (Sen)
-
1.00
-

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Bumiputera yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asb2

AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 2
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 2 (ASB 2)
Nota: Perubahan logo tabung akan berkuatkuasa pada 15 Oktober 2018
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
2 April 2014
Objektif Pelaburan
Menjana pulangan jangka panjang yang konsisten di samping memastikan pengekalan modal pemegang unit dengan menyertai pelaburan di dalam portfolio aset campuran.
Pelabur Sasaran
Dana ini sesuai untuk pelabur yang mempunyai profil yang berikut:
 • Memahami risiko dan pulangan pelaburan
 • Mencari instrumen pelaburan jangka panjang yang berpotensi untuk menjana pulangan tahunan yang lebih baik daripada kadar pulangan purata Sekuriti Kerajaan Malaysia (Malaysia Government Securities, MGS) 5-Tahun
Kelayakan
Bumiputera
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak Bumiputera yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Sijil
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM10
 • Sijil: 1,000 unit
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • Sijil: Gandaan 1,000 unit
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
 • Akaun Dewasa: 200,000 unit*
 • Akaun Bijak: 200,000 unit*

* Walau bagaimanapun, had pelaburan maksimum di dalam tempoh tawaran awal atau dalam mana-mana tempoh yang lain mungkin berubah dari semasa ke semasa, tertakluk kepada budi bicara pihak Pengurus. Pengurus juga berhak untuk membenarkan pelaburan maksimum melebihi had pelaburan maksimum yang ditetapkan, di mana unit ini diwarisi daripada pemegang unit yang telah meninggal dunia atau kerana pelaburan semula pengagihan pendapatan.

Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASB 2 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung unit amanah ASB 2, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus ASB 2. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 31 Mac
2017
2018
2019
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.50
6.75
6.00
Kadar Pengagihan Pendapatan Khas Seunit (sen)
-
-
-

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Bumiputera 2 yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asd

AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 3-DIDIK, “ASB 3 DIDIK”

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Didik, “ASD”)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 3-DIDIK (ASB 3 DIDIK)
Nota: Perubahan nama dan logo tabung akan berkuatkuasa pada 15 Oktober 2018
Jenis
Pertumbuhan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
20 April 2001
Objektif Pelaburan
Untuk memberi peluang pelaburan yang dapat menjana pulangan dan pertumbuhan pelaburan jangka panjang yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mengharapkan pertumbuhan modal bagi jangka masa panjang dari pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada), sebagai persediaan keperluan kewangan bagi tujuan perbelanjaan pendidikan pelabur dan ahli keluarga pada masa hadapan.
Kelayakan
Bumiputera
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 Jun

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASB 3 Didik akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 30 Jun
2017
2018
2019
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.00
6.25
4.85
Bonus (sen Seunit)
-
-
0.40

Sumber: Petikan dari laporan tahunan ASB 3 Didik yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asm

AMANAH SAHAM MALAYSIA
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM MALAYSIA (ASM)
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
20 April 2000
Objektif Pelaburan
Untuk memberi kadar pulangan yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit menerusi pelaburan dalam portfolio terpilih yang terdiri daripada pelaburan yang dibenarkan.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
Tunai/Tunai Setara
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM1
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASM akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 31 Mac
2017
2018
2019
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.00
6.25
5.50

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Malaysia yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asw2020

AMANAH SAHAM MALAYSIA 2-WAWASAN , “ASM 2 WAWASAN”

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Wawasan 2020, “ASW 2020”)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM MALAYSIA 2 WAWASAN (ASM 2 WAWASAN)
Nota: Perubahan nama dan logo tabung akan berkuatkuasa pada 15 Oktober 2018
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
28 Ogos 1996
Objektif Pelaburan
Untuk memberi kadar pulangan yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit menerusi pelaburan dalam portfolio terpilih yang terdiri daripada pelaburan yang dibenarkan.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Ogos

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASM 2 Wawasan akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 31 Ogos
2016
2017
2018
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.30
6.00
6.00

Sumber: Petikan dari laporan tahunan ASM 2 Wawasan yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_as1m

AMANAH SAHAM MALAYSIA 3, “ASM 3”

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham 1Malaysia, “AS 1Malaysia)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 (ASM 3)
Nota: Perubahan nama dan logo tabung akan berkuatkuasa pada 15 Oktober 2018
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
5 Ogos 2009
Objektif Pelaburan
Objektif pelaburan ASM 3 adalah untuk mendapatkan peluang pelaburan yang menjana pendapatan yang konsisten dan berterusan di samping mengekalkan modal pelaburan para pemegang unit di dalam tempoh jangka panjang melalui portfolio pelaburan yang dipelbagaikan.
Pelabur Sasaran
 • Pelabur jangka masa sederhana dan jangka masa panjang
 • Pelabur yang memahami pulangan dan risiko
 • Pelabur yang ingin mendapatkan pulangan dari pengagihan pendapatan, sekiranya ada
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 September

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had pelaburan maksima dikenakan kepada pelabur ASM 3.
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASM 3 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 30 September
2016
2017
2018
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.10
6.00
6.00

Sumber: Petikan dari laporan tahunan ASM 3 yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 
HARGA BERUBAH
 

logo_asn

AMANAH SAHAM NASIONAL
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM NASIONAL (ASN)
Jenis
Pertumbuhan
Kategori
Ekuiti
Tarikh Pelancaran
20 April 1981
Objektif Pelaburan
Bagi menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pertumbuhan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui kepelbagaian portfolio pelaburan.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa sederhana ke panjang.
Kelayakan
Bumiputera
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Remaja (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara Bumiputera yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Disember

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Sijil
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • Sijil: Gandaan 1,000 unit
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 5% daripada NAB seunit

SPA-KWSP
-

Atas Talian2
2.0%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Caj jualan atas talian mula berkuatkuasa pada 15 Julai 2019.

Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta-merta
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASN akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 31 Disember
2016
2017
2018
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
5.00
3.65
3.25
Jumlah Pulangan (%)
4.62
18.26
-8.95
NAB Seunit Tertinggi (RM)
0.7144
0.7691
0.7626
NAB Seunit Terendah (RM)
0.6484
0.6637
0.6489

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Nasional yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asn2

ASN EQUITY 2

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Nasional 2, ASN 2)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN EQUITY 2
Jenis
Pertumbuhan
Kategori
Ekuiti
Tarikh Pelancaran
9 Jun 1999
Objektif Pelaburan
Memberi peluang kepada pemegang-pemegang unit untuk mendapat pulangan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pulangan modal pada tahap risiko yang berpatutan melalui pelaburan dalam kepelbagaian portfolio sekuriti, terutamanya dalam ekuiti sekuriti Malaysia selaras dengan Suratikatan, Garis Panduan dan undang-undang sekuriti.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa sederhana ke panjang.
Kelayakan
Bumiputera
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 Jun

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.


Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 5% daripada NAB seunit

SPA-KWSP2
Sehingga kadar 3% daripada NAB seunit

Atas Talian3
2.0%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Pemegang Unit yang melabur melalui SPA-KWSP adalah tertakhluk kepada caj jualan sehingga 3% daripada NAB seunit atau apa-apa kadar yang akan ditentukan oleh KWSP dari masa ke semasa. Sila layari lama web KWSP di www.kwsp.gov.my. untuk maklumat selanjutnya.
 3. Caj jualan atas talian mula berkuatkuasa pada 15 Julai 2019.

Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Equity 2 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 30 Jun
2017
2018
2019
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
3.10
3.10
2.80
Jumlah Pulangan (%)
11.93
-1.28
1.20
NAB Seunit Tertinggi (RM)
0.6508
0.6729
0.6076
NAB Seunit Terendah (RM)
0.5687
0.5766
0.5555

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Nasional 2 yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asg

ASN EQUITY 3

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan, ASG-Kesihatan)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN EQUITY 3
Jenis
Pertumbuhan dan Pendapatan
Kategori
Ekuiti
Tarikh Pelancaran
17 Mac 2003
Objektif Pelaburan
Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan dan stabil bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan segera untuk membolehkan pemegang-pemegang unit menampung keperluan perbelanjaan kesihatan secara berterusan bagi diri mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa panjang dan mementingkan keperluan perbelanjaan kesihatan mereka.
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 5% daripada NAB seunit

SPA-KWSP2
Sehingga kadar 3% daripada NAB seunit

Atas Talian3
2.0%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Pemegang Unit yang melabur melalui SPA-KWSP adalah tertakhluk kepada caj jualan sehingga 3% daripada NAB seunit atau apa-apa kadar yang akan ditentukan oleh KWSP dari masa ke semasa. Sila layari lama web KWSP di www.kwsp.gov.my. untuk maklumat selanjutnya.
 3. Caj jualan atas talian mula berkuatkuasa pada 15 Julai 2019.

Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Equity 3 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
ASN EQUITY 3
Tahun Berakhir 31 Mac
2017
2018
2019
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
4.25
5.20
4.10
Jumlah Pulangan (%)
4.20
8.18
-6.27
NAB Seunit Tertinggi (RM)
1.0451
1.1031
1.0400
NAB Seunit Terendah (RM)
0.9675
0.9959
0.9226

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Gemilang yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asg

ASN EQUITY 5

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN EQUITY 5
Jenis
Pertumbuhan
Kategori
Ekuiti
Tarikh Pelancaran
24 September 2018
Objektif Pelaburan
Bagi menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pertumbuhan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui kepelbagaian portfolio pelaburan.
Pelabur Sasaran
ASN Equity 5 disasarkan kepada pelabur seperti berikut:
 • Mencari peningkatan modal
 • Mempunyai tahap toleransi risiko yang tinggi
 • Memahami risiko-risiko pelaburan
Kelayakan
 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 September

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit.
Bentuk Pelaburan
Tunai/Tunai Setara
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Cek: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
Tunai/Cek: RM1
Pelaburan Maksima
Tiada had

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 5% daripada NAB seunit

SPA-KWSP
-

Atas Talian2
2.0%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Caj jualan atas talian mula berkuatkuasa pada 15 Julai 2019.

Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Mengikut garis panduan, pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh sepuluh (10) hari daripada tarikh permohonan transaksi jualan balik.
Tempoh Bertenang
Dalam tempoh enam (6) hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan dibuat, iaitu tarikh Pengurus menerima borang permohonan yang lengkap berserta amaun pelaburan.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Equity 5 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.

 

logo_asn3

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 1

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Nasional 3 Imbang, ASN 3)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 1, (ASN IMBANG 1)
Jenis
Imbang
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
16 Oktober 2001
Objektif Pelaburan
Untuk menjana pertumbuhan modal dalam jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang menerusi pelaburan dalam portfolio yang seimbang dan melalui pelaburan semula pengagihan pendapatan, sekiranya ada.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan pertumbuhan modal bagi tempoh jangka masa sederhana ke panjang.
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 November

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 4% daripada NAB seunit

SPA-KWSP2
Sehingga kadar 3% daripada NAB seunit

Atas Talian3
1.75%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Pemegang Unit yang melabur melalui SPA-KWSP adalah tertakhluk kepada caj jualan sehingga 3% daripada NAB seunit atau apa-apa kadar yang akan ditentukan oleh KWSP dari masa ke semasa. Sila layari lama web KWSP di www.kwsp.gov.my. untuk maklumat selanjutnya.
 3. Caj jualan atas talian mula berkuatkuasa pada 15 Julai 2019.


Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN IMBANG 1 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 30 November
2016
2017
2018
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.00
5.00
4.75
Jumlah Pulangan (%)
0.78
6.10
-3.85
NAB Seunit Tertinggi (RM)
1.1116
1.1078
1.0712
NAB Seunit Terendah (RM)
1.0198
1.0202
0.9448

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Nasional 3 yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asg

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan, ASG-Pendidikan)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2, (ASN IMBANG 2)
Jenis
Pertumbuhan dan Pendapatan
Kategori
Aset Campuran Imbang
Tarikh Pelancaran
17 Mac 2003
Objektif Pelaburan
Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan berkala pemegang-pemegang unit dan membolehkan mereka memenuhi keperluan perancangan kewangan untuk pendidikan mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangksa masa panjang dan mementingkan keperluan kewangan untuk pendidikan.
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 4% daripada NAB seunit

SPA-KWSP2
Sehingga kadar 3% daripada NAB seunit

Atas Talian3
1.75%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Pemegang Unit yang melabur melalui SPA-KWSP adalah tertakhluk kepada caj jualan sehingga 3% daripada NAB seunit atau apa-apa kadar yang akan ditentukan oleh KWSP dari masa ke semasa. Sila layari lama web KWSP di www.kwsp.gov.my. untuk maklumat selanjutnya.
 3. Caj jualan atas talian mula berkuatkuasa pada 15 Julai 2019.

Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Imbang 2 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
ASN IMBANG 2
Tahun Berakhir 31 Mac
2017
2018
2019
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
4.50
4.80
4.20
Jumlah Pulangan (%)
6.41
7.00
-2.25
NAB Seunit Tertinggi (RM)
1.0084
1.0552
0.9865
NAB Seunit Terendah (RM)
0.9150
0.9598
0.9156

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Gemilang yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asg

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan, ASG-Persaraan)

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1, (ASN SARA 1)
Jenis
Pertumbuhan dan Pendapatan
Kategori
Aset Campuran Konservatif
Tarikh Pelancaran
17 Mac 2003
Objektif Pelaburan
Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan dan stabil untuk membolehkan pemegang-pemegang unit dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka mematuhi sebahagian atau kesemua keperluan persaraan mereka.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa panjang dan mementingkan keperluan kewangan untuk persaraan.
Kelayakan
Warganegara
 • Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 3.5% daripada NAB seunit

SPA-KWSP2
Sehingga kadar 3% daripada NAB seunit

Atas Talian3
1.50%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Pemegang Unit yang melabur melalui SPA-KWSP adalah tertakhluk kepada caj jualan sehingga 3% daripada NAB seunit atau apa-apa kadar yang akan ditentukan oleh KWSP dari masa ke semasa. Sila layari lama web KWSP di www.kwsp.gov.my. untuk maklumat selanjutnya.
 3. Caj jualan atas talian mula berkuatkuasa pada 15 Julai 2019.

Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Sara 1 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


PRESTASI TABUNG
ASN SARA 1
Tahun Berakhir 31 Mac
2017
2018
2019
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
5.15
5.15
5.00
Jumlah Pulangan (%)
4.80
6.76
0.13
NAB Seunit Tertinggi (RM)
1.1736
1.2110
1.1482
NAB Seunit Terendah (RM)
1.0896
1.1178
1.0945

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Amanah Saham Gemilang yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

 

logo_asg

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 2

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 2, (ASN SARA 2)
Jenis
Pertumbuhan dan Pendapatan
Kategori
Aset Campuran Konservatif
Tarikh Pelancaran
24 September 2018
Objektif Pelaburan
Menyediakan peluang aliran tunai dan pendapatan yang berterusan kepada pelabur dengan potensi pertumbuhan dalam jangka panjang.
Pelabur Sasaran
ASN Sara 2 disasarkan kepada pelabur seperti berikut:
 • Pelabur dengan tahap toleransi risiko yang rendah dan konservatif
 • Lebih cenderung ke arah pendapatan dan aliran tunai
 • Memahami risiko-risiko pelaburan
Kelayakan
 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Suratikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 September

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit.
Bentuk Pelaburan
Tunai/Tunai Setara
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Cek: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
Tunai/Cek: RM1
Pelaburan Maksima
Tiada had

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 3.5% daripada NAB seunit

SPA-KWSP
-

Atas Talian2
1.50%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Caj jualan atas talian mula berkuatkuasa pada 15 Julai 2019.

Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Mengikut garis panduan, pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh sepuluh (10) hari daripada tarikh permohonan transaksi jualan balik.
Tempoh Bertenang
Dalam tempoh enam (6) hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan dibuat, iaitu tarikh Pengurus menerima borang permohonan yang lengkap berserta amaun pelaburan.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Sara 2 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Suratikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.

Back To Top