MAKLUMAT AM
   
 1. Urus Niaga Unit Amanah
  1. Saya berminat untuk melabur di dalam unit amanah ASNB. Apakah yang perlu saya lakukan?
  2. Anda perlu membaca serta memahami isi kandungan Prospektus Induk dan Prospektus Induk Tambahan (jika ada) terkini bagi tabung-tabung terlibat, yang telah didaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti, sebelum membuat sebarang pelaburan. Naskah-naskah prospektus dan borang pendaftaran boleh didapati di cawangan ASNB dan ejen ASNB. Prospektus Induk dan Prospektus Induk Tambahan (jika ada) juga boleh di muat turun melalui Laman Web ASNB.

  3. Di manakah saya boleh membuka akaun baru, menambah dan mengeluarkan pelaburan saya?
  4. Anda boleh membuat urus niaga tersebut di cawangan ASNB atau di ejen-ejen ASNB iaitu Malayan Banking Berhad, CIMB Bank Berhad, RHB Bank Berhad dan Pos Malaysia Berhad. Tambahan pelaburan juga boleh dilakukan secara dalam talian menerusi Maybank2u, CIMBClicks, AffinOnline dan RHBNow. Tertakluk kepada terma dan syarat.

  5. Adakah saya dikenakan tempoh bertenang ("Cooling-off Period") apabila saya membuat pelaburan?
  6. Tidak. Anda boleh melakukan urus niaga pengeluaran pelaburan pada bila-bila masa di mana-mana cawangan ASNB atau ejen ASNB.

  7. Bolehkah saya membuat permohonan pindahan unit antara unit amanah yang lain ("Switching Between Funds") dan di mana ianya boleh dilakukan?
  8. Boleh, tetapi ianya hanya terhad kepada unit-unit amanah berikut sahaja iaitu:

   • Antara tabung ASB dan ASN. Pindahan dari ASB ke ASN atau sebaliknya, boleh dilakukan pada bila-bila masa dan tiada had bilangan pindahan ditetapkan.
   • Antara tabung ASG (ASG-Pendidikan, ASG-Kesihatan dan ASG-Persaraan). Pindahan unit antara tabung ASG hanya terhad kepada 4 kali sahaja di dalam setiap tahun kewangan.
   Permohonan untuk pemindahan unit ini boleh dibuat di cawangan ASNB atau ejen ASNB yang terdekat dengan menggunakan borang khas yang ditetapkan.

  9. Di manakah saya boleh mengetahui harga Nilai Aset Bersih (NAB) unit-unit amanah ASNB?
  10. Anda boleh mendapatkannya di akhbar harian (Utusan Malaysia) atau di cawangan ASNB atau di ejen ASNB atau melalui Laman web ASNB atau telefon Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Ejen di 03-2057 3000/2057 3111.

  11. Bagaimanakah harga Nilai Aset Bersih (NAB) bagi unit-unit amanah yang berharga berubah-ubah ditentukan?
  12. NAB seunit ditentukan berdasarkan kepada harga silam ( 'historical pricing' ) dan dikira pada setiap penghujung hari perniagaan.

   Penilaian semula NAB tabung akan dibuat pada setiap pertengahan hari urus niaga. Sekranya berlaku perubahan (naik atau turun) ke atas NAB yang melebihi 5% daripada penilaian sebelumnya, harga jualan/belian pengurus bagi tabung unit amanah tersebut akan juga turut berubah. Masa penilaian semula pertengahan hari urus niaga adalah merujuk kepada masa waktu tutup tengahari pasaran saham.

  13. Bagaimanakah pengiraan Nilai Aset Bersih (NAB) seunit dilakukan?
  14. Nilai Aset Bersih (NAB) seunit dana dikira dengan membahagikan NAB Dana dengan unit dalam edaran, dan ianya digenapkan kepada empat titik perpuluhan. NAB seunit ini akan dijadikan asas bagi pengiraan Harga Pengurus.

  15. Apakah kelebihan yang saya dapat jika saya membuat pelaburan di dalam unit-unit amanah ASNB?
  16. Anda akan mendapat kelebihan-kelebihan seperti berikut:

   • Portfolio pelaburan yang dipelbagaikan membantu mengurangkan risiko pelaburan
   • Urus niaga serta-merta untuk belian dan jualan balik
   • Rangkaian ejen-ejen ASNB yang meluas di seluruh negara
   • Pengurusan yang profesional dan berpengalaman
   • Mampu dimiliki kerana tidak memerlukan modal yang besar
   • Hak dan kepentingan pemegang unit diawasi oleh Amanah Raya Trustees Berhad, sebagai pemegang amanah

  17. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai unit-unit amanah ASNB ini?
  18. Anda boleh menghubungi mana-mana cawangan ASNB yang berhampiran atau terus menghubungi Jabatan Perhubungan Pelanggan & Ejen di alamat dan nombor telefon yang berikut:

   Jabatan Perhubungan Pelanggan & Ejen
   Amanah Saham Nasional Berhad
   No 201-A, Tingkat UG, Balai PNB
   Jalan Tun Razak
   50400 Kuala Lumpur

   Telefon: 03-2057 3000 / 3111
   Faks: 03-2050 5220
   asnbcare@pnb.com.my
   
 2. Pecahan Unit ASN 2
  1. Apakah itu pecahan unit?
  2. Pecahan unit adalah suatu aktiviti pembahagian satu unit tunggal dalam skim unit amanah kepada dua atau lebih unit berdasarkan nisbah yang dipersetujui oleh syarikat pengurusan unit amanah.

  3. Berapakah pecahan unit yang diumumkan?
  4. Ahli Lembaga Pengarah ASNB telah bersetuju untuk melaksanakan pecahan unit pada nisbah 1-unit-untuk-1 unit pegangan (1:1).

  5. Mengapakah pihak ASNB melaksanakan pecahan unit untuk ASN 2?
  6. Setakat 30 Jun, 2014, ASN 2 secara konsisten telah mencatatkan jumlah pulangan tahunan yang menggalakkan berbanding penanda aras cipta suainya (80% Indeks FTSE Bursa Malaysia 100 dan 20% Kadar Faedah Pasaran Wang Antara Bank 3-Bulan) bagi tempoh 3-tahun, 5-tahun dan 10-tahun. Pecahan unit juga akan menurunkan nilai aset bersih (NAB) seunit tabung kepada separuh, menjadikan lebih menarik kepada pelabur-pelabur sedia ada dan baru.

  7. Siapakah yang layak untuk mendapat pecahan unit ini?
  8. Pemegang unit yang mengekalkan unit pelaburan ASN 2 sehingga pada 18 Julai, 2014.

  9. Adakah unit yang dilabur menerusi KWSP layak menerima pecahan unit ini?
  10. Ya. Setiap unit yang dilabur menerusi KWSP akan terlibat sama dalam pelaksanaan pecahan unit.

  11. Adakah unit yang dilabur menerusi pinjaman/cagaran layak menerima pecahan unit ini?
  12. Ya. Unit tambahan yang diterima akan dicagarkan bersama dengan unit pinjaman/cagaran asal.

  13. Adakah syarat minima 1,000 unit yang perlu dikekalkan melalui Hibah/ Pengisytiharan Amanah layak menerima pecahan unit ini?
  14. Ya. Walau bagaimanapun, syarat 1,000 unit akan kekal seperti yang termaktub dalam surat perjanjian. Unit tambahan 1,000 unit lagi akan dikreditkan ke dalam buku pelaburan.

  15. Bilakah tarikh pelaksanaan pecahan unit ASN 2 ini?
  16. Pelaksaan pecahan unit akan menggunakan nilai aset bersih (NAB) tabung pada 18 Julai, 2014 dan aktiviti ini akan dipaparkan pada 19 Julai, 2014 di dalam buku pelaburan para pemegang unit.

  17. Adakah unit-unit yang diperoleh menerusi pengagihan pendapatan ASN 2 bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2014 terlibat dengan pecahan unit?
  18. Hanya unit-unit yang masih kekal sehingga pada 18 Julai, 2014 sahaja, akan terlibat dengan aktiviti pecahan unit ini.

  19. Adakah pecahan unit akan mengurangkan nilai pelaburan pemegang unit?
  20. Tidak. Pecahan unit ini akan meningkatkan unit dalam edaran sebanyak sekali ganda dan sekaligus nilai aset bersih (NAB) seunit tabung akan diselaraskan kepada separuh. Pada masa yang sama nilai tara (par value) tabung juga akan berubah dari RM1.00 kepada RM0.50. Oleh itu, pecahan unit tidak akan mengurangkan nilai pelaburan pemegang unit kerana walaupun NAB seunit berkurang, jumlah unit yang dipegang oleh pemegang akan meningkat berdasarkan nisbah pecahan unit tersebut. Dengan itu, nilai pelaburan pemegang unit masih kekal sama.

   *Unit pegangan sebelum pecahan unit Nilai tara sebelum pecahan unit *Harga seunit tabung sebelum pecahan unit *Nilai pelaburan sebelum pecahan unit *Unit tambahan yang diterima selepas pecahan unit
   1,000 RM1.000 RM1.3557 RM1,355.70 1,000
   2,000 RM1.000 RM1.3557 RM2,711.40 2,000
   3,000 RM1.000 RM1.3557 RM4,067.10 3,000
   *Jumlah unit pegangan selepas pecahan unit Nilai tara selepas pecahan unit *Harga seunit tabung selepas pecahan unit *Nilai pelaburan selepas pecahan unit
   2,000 RM0.5000 RM0.6779 RM1,355.70
   4,000 RM0.5000 RM0.6779 RM2,711.40
   6,000 RM0.5000 RM0.6779 RM4,067.10

   * Nota: Ini hanyalah simulasi pengiraan, bukanlah nilai sebenar bagi pelaburan ASN 2.

  21. Apakah kesan pecahan unit ke atas kadar pengagihan pendapatan pada tahun-tahun berikutnya?
  22. Kadar pengagihan pendapatan ASN 2 yang bakal diumumkan pada masa hadapan akan disesuaikan selaras dengan aktiviti pecahan unit ini. Sebagai contoh, jika kemampuan tabung pada masa akan datang dengan andaian tiada aktiviti pecahan unit adalah sebanyak 6.00 sen seunit, kadar pengagihan pendapatan akan diselaraskan kepada 3.00 sen seunit sejajar dengan pecahan unit. Walau bagaimanapun, penyelarasan kadar pengagihan pendapatan ini tidak akan memberikan kesan berbeza ke atas pulangan pengagihan (dividend yield) seperti yang digambarkan dalam jadual di bawah. Oleh yang demikian, adalah menjadi keutamaan kepada ASNB bagi memastikan prestasi ASN 2 untuk menjana jumlah pulangan (total return) yang kompetitif tercapai seiring dengan objektif tabung.

   Pulangan pengagihan (dividend yield) tanpa pecahan unit
   Kadar pengagihan pendapatan (sen seunit) Harga seunit sebelum pengagihan pendapatan Harga seunit selepas pengagihan pendapatan Pulangan pengagihan (dividend yield)
   6.80 RM1.4014 RM1.3334 5.10%
   6.90 RM1.4014 RM1.3324 5.18%
   7.00 RM1.4014 RM1.3314 5.26%
   Pulangan pengagihan (dividend yield) dengan pecahan unit
   Kadar pengagihan pendapatan (sen seunit) Harga seunit sebelum pengagihan pendapatan Harga seunit selepas pengagihan pendapatan Pulangan pengagihan (dividend yield)
   3.40 RM0.7007 RM0.6667 5.10%
   3.45 RM0.7007 RM0.6662 5.18%
   3.50 RM0.7007 RM0.6657 5.26%
  23. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh pemegang unit untuk mengetahui baki jumlah unit selepas pecahan unit dilaksanakan?
   • Buku: Kemaskini buku pelaburan ASN 2 di kaunter-kaunter Cawangan ASNB atau ejen-ejen.
   • Pelaburan Menerusi Skim KWSP: Sila rujuk penyata pelaburan ASN 2 yang akan diedarkan.

  24. Apakah kebaikan pecahan unit kepada pelabur?
  25. Pecahan unit ini akan menyelaraskan harga NAB seunit tabung. Harga pelarasan ASN 2 yang baru ini menjadikannya lebih menarik kepada pelabur-pelabur baru dan juga bagi pelabur-pelabur yang sedia ada untuk meningkatkan pegangan unit mereka di dalam ASN 2. Pelabur-pelabur juga diharap dapat mengambil peluang ke atas prestasi tabung ASN 2 yang secara konsisten telah mencatatkan jumlah pulangan tahunan yang menggalakkan berbanding penanda aras cipta suainya.

  26. Apakah kebaikan pecahan unit kepada ASNB?
  27. Pecahan unit akan menggalakkan langganan ASN 2. Kenaikan unit dalam langganan ini dapat membantu tabung untuk meningkatkan pelaburan di dalam syarikat-syarikat yang dilihat berpotensi memberikan pulangan berpatutan.

   
 3. Peningkatan had pelaburan individu kepada 200,000 unit bagi akaun remaja Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan akaun bijak Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB 2)
  1. Apakah tabung unit amanah yang terlibat dengan peningkatan had pelaburan individu ini?
  2. Tabung unit amanah yang terlibat dalam peningkatan had pelaburan individu ini adalah:

   1. Amanah Saham Bumiputera (ASB)
   2. Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB 2)

  3. Apakah had pelaburan individu baharu bagi Akaun Remaja ASB dan Akaun Bijak ASB 2?
  4. Had pelaburan individu baharu bagi Akaun Remaja ASB dan Akaun Bjak ASB 2 adalah 200,000 unit.


  5. Berapakah jumlah had pelaburan Akaun Remaja ASB dan Akaun Bijak ASB 2 sebelum ditingkatkan?
  6. Had pelaburan individu Akaun Remaja ASB dan Akaun Bijak ASB 2 sebelum peningkatan adalah terhad kepada 50,000 unit sahaja.


  7. Apakah rasional bagi peningkatan had pelaburan individu ini?
  8. Langkah ini merupakan usaha berterusan untuk menggalakkan golongan muda mengamalkan tabiat melabur secara berhemah dalam tabung unit amanah ASNB.


  9. Bilakah had pelaburan baru ini akan mula dilaksanakan?
  10. 2 Januari 2018.

PENDAFTARAN
   
 1. Permohonan Kelayakan
  1. Siapakah golongan yang tidak layak melabur di dalam tabung unit amanah ASNB (termasuk Penjaga Berdaftar)?
   • Bukan Warganegara
   • Pemegang unit yang telah menyerahkan taraf warganegara Malaysia

  2. Apakah yang menyebabkan saya tidak layak melabur atau akaun ditutup?
   • Bukan warganegara Malaysia
   • Bukan Bumiputera/Peribumi Sabah/Peribumi Sarawak/Orang Asli (Bagi tabung unit amanah yang dikhaskan untuk Bumiputera sahaja)
   • Tidak dapat mengemukakan dokumen yang menunjukkan keturunan yang dibenarkan melabur
   • Gagal memberi maklumbalas yang diperlukan, selepas surat peringatan dikeluarkan oleh ASNB

  3. Pengesahan taraf Bumiputera dari pihak berwajib manakah yang diterimapakai oleh ASNB bagi melayakkan individu untuk melabur didalam tabung unit amanah ASNB yang dikhaskan kepada golongan Bumiputera?
   • PHEANS (Pejabat Hal Ehwal Anak Negeri Sabah)
   • MANWPL (Mahkamah Anak Negeri Wilayah Persekutuan Labuan)
   • SAN (Sijil Anak Negeri dari Mahkamah Bumiputera Sarawak)

  4. Bolehkah warga keturunan Pakistan Islam melabur? Bagaimana pula dengan keturunan Filipino Muslim?
  5. Semua Warganegara Malaysia yang beragama Islam adalah layak untuk melabur di dalam tabung unit amanah ASNB yang dikhaskan bagi golongan Bumiputera, mereka akan di kategorikan sebagai golongan Minoriti.

  6. Adakah akaun pemegang unit yang terlibat dengan kes kelayakan diragui akan ditutup dalam tempoh 30 hari selepas mendapat surat peringatan daripada ASNB?
  7. Surat peringatan akan dikeluarkan dan tempoh 30 hari lagi akan diberikan. Jika ASNB masih tidak menerima sebarang maklumbalas, barulah proses penutupan dilaksanakan dan akaun tersebut akan ditutup. Sekiranya akaun tersebut mempunyai pelaburan ianya akan dibayar melalui cek dan akan dihantar mengikut alamat yang didaftarkan semasa pendaftaran pelaburan.

  8. Perlukah pemegang unit mengemukakan salinan surat PHEANS/MANWPL/) semula, sekiranya dia pernah membuka akaun di ASNB dengan menggunakan dokumen tersebut dan ingin membuka akaun lain di ASNB.
  9. Sekiranya pemegang unit telah melalui proses permohonan kelayakan dan telah disahkan layak oleh ASNB, beliau tidak perlu lagi menghantar dokumen tersebut. Cawangan ASNB/Ejen ASNB boleh berhubung dengan Unit Kelayakan, ASNB untuk mendapatkan pengesahan kelayakan bagi pemohon tersebut. Jika tidak, pemohon perlu mengemukakan dokumen pengesahan untuk melabur.

  10. Bolehkah anak angkat dari golongan bukan Bumiputera membuka akaun pelaburan tabung unit amanah ASNB dan menamakan ibu/bapa angkatnya seorang Bumiputera sebagai penjaga berdaftar?
  11. Boleh, anak angkat tersebut boleh dikategorikan sebagai Bumiputera mengikut keturunan ibu/bapa angkat sekiranya maklumat keturunan anak angkat tersebut tidak tercatat di dalam sijil kelahiran/sijil daftar anak angkat.

PELABURAN
   
 1. Skim Pelaburan Ahli KWSP
  1. Siapakah yang layak memohon Skim Pelaburan Ahli-KWSP (SPA-KWSP)?
  2. Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun sehingga 55 tahun dan bekerja serta mencarum menerusi simpanan KWSP. Pemohon yang akan berumur 55 tahun dalam jangka waktu 3 bulan dari tarikh permohonan adalah tidak layak untuk memohon.

  3. Berapakah jumlah minimum pelaburan dan kekerapan pelaburan yang dibenarkan KWSP?
  4. Jumlah minimum pelaburan adalah RM1,000 dan pengeluaran boleh dilakukan setiap 90 hari dari tarikh pemindahan pelaburan KWSP yang terakhir dibuat.

  5. Apakah kaedah pengiraan yang digunakan KWSP bagi menentukan jumlah yang boleh dikeluarkan dari Akaun 1?

  6. Jumlah pelaburan maksimum adalah 30% daripada Jumlah Simpanan Akaun 1 KWSP yang telah ditolak dengan Simpanan Asas = [(Jumlah Simpanan Akaun 1-Simpanan Asas) x 30%]

   Contoh:

   Pemohon berusia 36 tahun dan
   mempunyai Simpanan KWSP sebanyak RM60,000 di dalam akaun 1
   = [(60,000 – 55,000) X 30%]
   = 1,500
  7. Bolehkah duit pelaburan KWSP tersebut digunakan pemegang unit?
  8. Tidak. Jumlah tersebut hanya akan dimasukkan ke dalam buku pelaburan pemegang unit setelah mencapai umur persaraan 55 tahun ataupun setelah membuat pelepasan daripada menjadi ahli KWSP.

  9. Berapakah kadar simpanan asas yang telah di tetapkan KWSP?
  10. Jadual Kadar Simpanan Asas KWSP berdasarkan umur berkuatkuasa 1 Januari 2017 adalah seperti jadual di bawah.

   Umur (Tahun)Simpanan Asas (RM)Umur (Tahun)Simpanan Asas (RM)
   181,0003760,000
   193,0003866,000
   205,0003972,000
   216,0004078,000
   228,0004185,000
   2310,0004292,000
   2412,00043100,000
   2514,00044108,000
   2617,00045116,000
   2720,00046125,000
   2823,00047134,000
   2926,00048144,000
   3029,00049154,000
   3133,00050165,000
   3237,00051176,000
   3341,00052188,000
   3445,00053201,000
   3550,00054214,000
   3655,00055228,000

   
 2. Skim Potongan Gaji
  1. Berapakah jumlah minimum untuk potongan gaji setiap bulan yang dibenarkan?
  2. Potongan minimum yang dibenarkan adalah RM10.

  3. Bagaimanakah cara untuk menyertai perkhidmatan SPG ini?
  4. Untuk kakitangan swasta perlu mengisi borang BS1 F (1) dan dihantar terus ke unit gaji di majikan masing-masing. Untuk kakitangan perkhidmatan awam hendaklah mengisi borang SPG ASNB dan dihantar terus ke unit gaji di majikan masing-masing.

  5. Bilakah tarikh sebenar potongan gaji dikreditkan ke dalam akaun pemegang unit sedangkan potongan tersebut telah dipotong di dalam penyata gaji?
  6. ASNB akan mengkreditkan dalam masa 7 hari daripada tarikh ASNB menerima dokumen lengkap daripada Majikan dan bukan dari tarikh potongan gaji tersebut dipotong oleh majikan dari gaji pekerja (penyata gaji).

  7. Bolehkah pemegang unit membuat potongan gaji dengan Biro Angkasa dan JANM secara serentak?
  8. Boleh. Bagaimanapun, ASNB menasihatkan pemegang unit supaya membuat hanya satu potongan sahaja dalam satu-satu masa.

  9. Bolehkah pengesahan borang JANM dibuat oleh majikan?
  10. Borang SPG ASNB perlu disahkan oleh ASNB dan majikan. Bagi ASNB pengesahan Pegawai diperlukan pada Bahagian D. Manakala majikan pula perlu membuat pengesahan di Bahagian E.

  11. Bagaimana jika ingin bertukar potongan gaji daripada Biro Angkasa ke JANM?
  12. Pemegang unit perlu memaklumkan kepada Biro Angkasa melalui surat berhubung pemberhentian SPG ASNB. Apabila potongan gaji tidak lagi ditolak oleh Biro Angkasa (semak melalui penyata gaji), pemegang unit bolehlah melengkapkan dan hantar Borang SPG JANM bersama Borang SG20 kepada majikan.


   
 3. Sijil Pelaburan
  1. Di manakah pemegang unit boleh memohon untuk melabur dalam bentuk sijil?
  2. Kaunter Utama ASNB, Cawangan ASNB dan Ejen-ejen ASNB (Maybank, CIMB, RHB, BSN dan Affin Bank).

  3. Berapakah jumlah pelaburan yang boleh dilabur dalam bentuk sijil?
  4. Minimum 1000 unit dan mestilah gandaan ribu.

  5. Di manakah proses tukar bentuk sijil ke buku dapat dilakukan?
  6. Pemegang unit boleh membuat permohonan tukar bentuk sijil di Kaunter Utama ASNB dan juga Cawangan ASNB.

  7. Bagaimanakah pemegang unit boleh membuat gantian sijil yang rosak atau hilang?
  8. Pemegang unit boleh membuat permohonan gantian sijil di Kaunter Utama dengan mengisi borang gantian sijil dan bayaran setem hasil RM10.


  Program Bantuan Pembangunan Rakyat Termiskin Oleh Kerajaan Yang Melibatkan Tabung Unit Amanah ASNB
  1. Adakah peserta boleh menggunakan wang prinsipal pembiayaan?
  2. Tidak boleh. Peserta hanya layak untuk wang pengagihan pendapatan, wang prinsipal akan adalah hak milik Kerajaan.

  3. Berapakah jumlah pembiayaan (prinsipal) yang ditawarkan untuk program ASW Bandar?
  4. Jumlah pembiayaan yang ditawarkan adalah RM10,000.

  5. Berapakah jumlah pembiayaan (prinsipal) yang ditawarkan untuk program ASB Sejahtera?
  6. Jumlah pembiayaan yang ditawarkan adalah RM5,000.

TUNTUTAN HARTA PUSAKA
   
 1. Borang T1
  1. Adakah diterima Borang T1 yang waris hanya menurunkan salah satu cap jari ATAU tandatangan?
  2. Tidak boleh, berdasarkan tatacara semasa waris perlu menurunkan tandatangan dan cap ibu jari kiri. Sekiranya tiada salah satu, sila nyatakan sebab ketiadaan, contohnya "Tidak tahu membaca atau menulis".

  3. Bolehkah cap ibu jari pada Borang T1 menggunakan 'stamp pad' dakwat biru?
  4. Tidak boleh, hanya 'stamp pad' dakwat hitam yang diterimapakai.

  5. Bolehkah Mahkamah menurunkan cop Mahkamah Sesyen pada ruangan Setem Hasil, di Surat Akuan dan Jaminan Gantirugi?
  6. Tidak boleh, setem hasil hanya boleh dimatikan oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Pejabat Setem Hasil (LHDN).

  7. Bolehkah Cawangan ASNB menurunkan cop tarikh pada Setem Hasil yang tidak dimatikan oleh Pesuruhjaya Sumpah di ruangan Bahagian C di Borang T1?
  8. Tidak boleh. Setem Hasil hanya boleh dimatikan oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Pejabat Setem Hasil (LHDN).

  9. Kenapa perlu mengisi Surat Akuan dan Jaminan Gantirugi?
  10. Ianya bertindak sebagai pengakuan dari waris / pentadbir bahawa semua maklumat adalah tepat dan benar dan waris faham dengan semua syarat-syarat dan bersetuju dan bersedia menjamin gantirugi kepada ASNB dari sebarang tuntutan bersabit permohonan dan pembayaran harta pusaka tersebut kepada mereka serta bagi melindungi ASNB dan harta pusaka si mati.


   
 2. Dokumen Pertalian/Sokongan
  1. Bolehkah sijil nikah luar negara diterima bagi waris bukan warganegara?
  2. Tidak boleh. Waris perlu mendaftarkan sijil nikah tersebut di Malaysia terlebih dahulu. Hanya dokumen yang dikeluarkan di Malaysia diterimapakai.

  3. Bolehkah sijil lahir luar negara diterima bagi waris bukan warganegara?
  4. Tidak boleh, sijil lahir perlu didaftarkan di Malaysia terlebih dahulu.

  5. Bolehkah diterima dokumen pengesahan pertalian dari luar negara?
  6. Tidak boleh.

  7. Bagaimana jika waris tiada dokumen pertalian?
  8. Dapatkan surat pengesahan pertalian daripada salah satu organisasi berikut iaitu JPN, JAKOA atau Sijil Faraid. Atau sila dapatkan surat kuasa mentadbir dari Mahkamah Tinggi Sivil atau Mahkamah Anak Negeri Sabah/Sarawak.

  9. Apakah dokumen pertalian?
  10. Sijil Nikah, Sijil lahir, Kad Pesara atau dokumen rasmi kerajaan yang menunjukkan pertalian antara simati dan waris.

  11. Bolehkah diterima Surat Pengesahan Pertalian daripada Pesuruhjaya Sumpah?
  12. Tidak boleh.

  13. Bagi kes waris yang tiada dokumen pertalian dan cabutan di JPN menyatakan TIADA REKOD, apakah dokumen-dokumen lain yang boleh disertakan bagi bukti pertalian.
  14. Waris perlu mendapatkan Sijil Faraid dari Mahkamah Syariah (bagi tuntutan RM10,000 dan ke bawah) atau Surat Kuasa Mentadbir bagi membuktikan bayaran boleh dibuat kepada waris.

  15. Bolehkah pihak ASNB menerima dokumen Sijil Kematian yang tidak mempunyai nombor Kad Pengenalan si mati (pemegang unit)?
  16. Waris perlu mendapatkan pengesahan di JPN bahawa sijil kematian tersebut adalah milik pemegang unit yang sama seperti di sistem ASNB.

  17. Bolehkah menggunakan permit perkuburan bagi menggantikan sijil kematian?
  18. Boleh dengan syarat rekod di JPN telah dikemaskini.

  19. Bagaimana jika sijil kematian hilang/rosak?
  20. Dapatkan salinan sijil kematian (cabutan semula) daripada JPN.

  21. Bagaimanakah tuntutan harta bagi pemegang unit yang telah melepaskan kewarganegaraan
  22. Dapatkan surat pengesahan penukaran warganegara dan surat pengesahan kematian dari JPN.

  23. Kes kematian pemegang unit meninggal dunia di luar negara. Bolehkah menggunakan sijil kematian dari luar negara?
  24. Tidak boleh. Perlu dapatkan surat pengesahan kematian daripada JPN.


   
 3. Dokumen Surat Kuasa Mentadbir
  1. Apakah Surat Kuasa Mentadbir?
  2. Adalah perintah pembahagian dan pentadbiran harta pusaka yang terletak di bawah bidangkuasa agensi Persekutuan seperti Amanah Raya Berhad, Seksyen Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian dan Mahkamah Tinggi Sivil bagi menentukan waris/pentadbir yang berhak menerima harta pusaka si mati.

  3. Surat Kuasa Mentadbir ada, tetapi tiada nombor kad pengenalan waris/si mati.
  4. Waris hendaklah membetulkan Surat Kuasa Mentadbir tersebut dengan memasukkan nombor kad pengenalan si mati. Sila pastikan ianya sama dengan buku/sijil.

  5. Jika amaun pelaburan berjumlah kurang dari RM10,000, tetapi penerima yang dinyatakan di Surat Kuasa Mentadbir adalah bukan waris kadim, adakah ASNB akan membayar baki simati kepada penerima tersebut?
  6. ASNB akan membuat pembayaran mengikut Surat Kuasa Mentadbir tersebut.

  7. Bolehkah Sijil Faraid atau Perintah Pembahagian dari Mahkamah Syariah digunakan bagi menuntut baki simati?
  8. Sijil Faraid atau Perintah Pembahagian dari Mahkamah Syariah hanya diterima sekiranya unit pelaburan terkumpul simati berjumlah kurang dari RM10,000. Bagi unit pelaburan terkumpul melebihi RM10,000, ianya tidak boleh diterimapakai kerana bidang kuasa melantik pentadbir terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil kecuali jika ianya dari Mahkamah Syariah Sabah/Sarawak atau yang menyatakan dengan jelas aset si mati adalah Hibah.

  9. Bolehkah permohonan yang menggunakan Surat Kuasa Mentadbir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Labuan diproses oleh ASNB?
  10. Tidak Boleh. Seksyen 1 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993, menyatakan Akta ini digunapakai bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Oleh itu undang-undang pentadbiran Islam bagi Labuan adalah sama seperti Kuala Lumpur.


   
 4. Sijil Pinjaman
  1. Simati mempunyai pinjaman SARA 1Malaysia, bagaimana proses tuntutan harta?
  2. Waris boleh mengisi Borang T1. Unit Tuntutan Harta Pusaka, ASNB akan memaklumkan pihak Unit SARA 1M bagi proses pembatalan dengan pihak bank. Setelah selesai barulah proses tuntutan harta boleh diproses oleh ASNB.

  3. Bagaimana jika pemegang unit yang telah meninggal dunia masih ada sijil pinjaman atau sijil dicagarkan kepada Bank atau Institut Pemberi Pinjaman?
  4. Pihak waris perlu menyelesaikan perkara tersebut dengan bank pemberi pinjaman terlibat.

   Seterusnya, pihak bank/Institut Pemberi Pinjaman perlu mengemukakan sama ada:

   1. Surat Pelepasan Sijil yang asal kepada Unit Sijil, Jabatan Operasi Unit Amanah & Pentadbiran Rekod, ASNB untuk dibuat pelepasan status sijil sebelum permohonan tuntutan harta pusaka di buat ATAU
   2. Surat jualan balik kepada Jabatan Akaun ASNB bagi proses jualan balik sijil kepada bank/institusi pemberi pinjaman

  5. Ada sesetengah ejen yang enggan menjual balik sijil dan meminta waris untuk menjual balik sijil dimana waris tidak berkemampuan bagi menyelesaikan sijil cagaran tersebut?
  6. Pihak waris perlu menyelesaikan perkara tersebut dengan bank pemberi pinjaman terlibat.


   
 5. Kaedah Pembayaran
  1. Sekiranya cek tamat tempoh, apakah tindakan yang perlu diambil?
  2. Sila mohon gantian cek melalui Cawangan ASNB. Jabatan Akaun, ASNB akan memproses untuk menggantikan cek tersebut.

  3. Bagaimanakah tuntutan pusaka oleh waris bukan bumiputera yang melibatkan tabung-tabung unit amanah yang telah penuh dilanggan?
  4. Pembayaran tuntutan pusaka boleh diproses melalui pindahmilik walaupun tabung unit amanah telah habis dilanggan selagi waris mempunyai pelaburan di dalam tabung unit amanah yang sama.

  5. Kenapa perlu dibuat pembetulan nama, nombor kad pengenalan atau alamat waris bagi kes pindah milik?
  6. Ini bagi memastikan tiada kesilapan semasa proses bayaran disamping waris mengemaskini rekod terkini di ASNB. Sila kemas kini maklumat peribadi waris/pemegang unit sekiranya terdapat perbezaan di Cawangan ASNB atau Ejen ASNB di seluruh negara.


   
 6. Maklumat Simati
  1. Bagaimana proses tuntutan bagi simati yang mempunyai lebih dari 1 akaun bagi tabung unit amanah yang sama?
  2. Waris dikehendaki mengemukakan dokumen bagi membuktikan simati adalah orang yang sama atau surat kuasa mentadbir membenarkan bayaran bagi akaun yang berbeza (maklumat kedua-dua Kad Pengenalan).

  3. Apakah Beza Data atau Beza Maklumat Si Mati?
  4. Beza data adalah perbezaan maklumat Si mati iaitu nama atau nombor kad pengenalan di antara dokumen sokongan yang disertakan dengan sistem ASNB.

   Surat Kuasa MentadbirPembetulan di dokumen surat kuasa mentadbir daripada pihak yang mengeluarkan surat kuasa mentadbir tersebut adalah diperlukan dengan disertakan nama, jawatan, tarikh dan tandatangan.
   Tanpa Surat Kuasa MentadbirDokumen pengesahan adalah diperlukan bagi mengesahkan maklumat yang berbeza adalah merujuk kepada orang yang sama.
   Nama Si Mati berbeza dengan sistem bagi kes Mualaf/MurtadSertakan dokumen rasmi pertukaran agama bagi mengesahkan ianya merujuk kepada orang yang sama.
  5. Kenapa perlu dibuat penukaran/pembetulan nama atau no. k/p waris bagi kes pindah milik?
  6. Jika pembayaran melalui pindahmilik, maklumat di sistem dan dokumen hendaklah sama bagi membolehkan pindahmilik berlaku.

  7. Bolehkah tuntutan dibuat sekiranya terdapat perbezaan gelaran pada nama si mati?
  8. Boleh, dengan syarat nombor kad pengenalan si mati di dalam sistem ASNB dan dokumen tuntutan adalah sama.


   
 7. Maklumat Waris
  1. Bolehkah keluarga tiri membuat tuntutan?
  2. Boleh, sekiranya terdapat maklumat pertalian si mati ada di dokumen sokongan waris (sama ibu atau bapa).

  3. Apabila salah seorang waris muflis, adakah ASNB akan memproses permohonan tersebut? Jika ditolak apakah sebabnya?
  4. Berdasarkan Klausa 24(4) Akta Kebankrapan 1967, apabila seseorang diisytiharkan muflis, harta mereka bukan lagi menjadi hakmilik mereka, sebaliknya hendaklah diserahkan kepada Pengarah Insolvensi.

  5. Bolehkah tuntutan dibuat sekiranya terdapat perbezaan maklumat pada surat kuasa mentadbir dengan kad pengenalan waris.
  6. Boleh, pembayaran akan mengikut maklumat seperti dalam surat kuasa mentadbir sekiranya tiada pembetulan dilakukan.

  7. Adakah bekas isteri/suami simati boleh membuat tuntutan?
  8. Tidak boleh. Hanya waris kadim dibenarkan menuntut.

  9. Bolehkah tuntutan dilakukan oleh satu-satunya waris kadim yang masih di bawah umur (18 tahun ke bawah)?
  10. Tidak boleh, perlu mendapatkan perintah mahkamah atau perlu menunggu sehingga waris mencapai umur 18 tahun.

  11. Bolehkah tuntutan dilakukan oleh satu-satunya waris kadim tetapi waris yang mengalami kecelaruan mental (terencat akal)?
  12. Tidak boleh. Perlu mendapatkan perintah mahkamah bagi pentadbir harta.

  13. Bolehkah tuntutan dibuat oleh dari waris kadim berlainan agama bagi tuntutan di bawah RM10,000?
  14. Tidak boleh. Waris kadim mestilah sama agama dengan si mati. Waris perlu mendapatkan surat kuasa mentadbir agar pembayaran dapat dilakukan kepada waris.

  15. Siapakah waris kadim?
  16. Suami/isteri, anak, ayah/ibu, adik-beradik, datuk/nenek.

  17. Bagaimanakah menyelesaikan tuntutan pusaka jika salah seorang waris di surat kuasa mentadbir tidak mahu bekerjasama?
  18. Waris-waris yang lain yang menuntut boleh menulis surat rasmi kepada ASNB menyatakan waris tersebut tidak memberi kerjasama dan surat tersebut perlu ditandatangani oleh semua waris lain yang nama ada dalam surat kuasa mentadbir. Seterusnya, ASNB akan menulis surat ke waris tersebut bagi mendapatkan maklumbalas sekiranya terdapat kes ulang bicara atau perintah terbaru.

  19. Jika seorang penjaga meninggal dunia dan mempunyai lebih dari satu akaun remaja dimana beliau menjadi penjaga, adakah waris perlu mengisi Borang T1 bagi setiap akaun yang terlibat?
  20. Tidak perlu. Hanya isi satu Borang T1.

PERANCANGAN PERWARISAN
   
 1. Hibah Amanah
  1. Apakah yang dimaksudkan dengan Hibah Amanah?
  2. Hibah Amanah adalah gabungan konsep Hibah dan Amanah. Ia adalah pemberian baki pelaburan tabung unit amanah ASNB (Harta Hibah) oleh pemegang unit (Pemberi Hibah) atas dasar kasih sayang pada masa hayat Pemberi Hibah berdasarkan terma dan syarat di dalam Surat Ikatan Hibah Amanah. Tuntutan pembayaran Harta Hibah kepada Penerima Hibah dilakukan selepas kematian Pemberi Hibah.

  3. Apakah yang dimaksudkan dengan Harta Hibah?
  4. Harta Hibah adalah tabung unit amanah ASNB yang dihibahkan oleh Pemberi Hibah pada masa hayat melalui Surat Ikatan Hibah Amanah:

   • Tabung mestilah dihibahkan kesemua unit atau 100% kepada Penerima Hibah
   • Baki unit pelaburan dalam setiap tabung yang dihibahkan mestilah berjumlah 1,000 unit dan ke atas

  5. Mengapa ASNB tidak mengadakan sistem penamaan yang lebih mudah seperti KWSP dan Tabung Haji?
  6. Berdasarkan undang-undang Malaysia, unit amanah dikategorikan sebagai harta persendirian seperti saham-saham syarikat. Oleh yang demikian, pewarisan unit amanah adalah tertakluk kepada undang-undang probet dan pentadbiran di mana pentadbir atau wasi yang dilantik oleh mahkamah sahaja yang boleh menuntut harta si mati. Berbeza dengan KWSP dan Tabung Haji, di mana kedua-dua organisasi ini ditubuhkan di bawah akta masing-masing yang mempunyai peruntukan khusus membenarkan 'penamaan' dilakukan.

  7. Mengapa ASNB memilih Hibah Amanah sebagai kaedah alternatif kepada kaedah sedia ada?
  8. Tanpa kaedah alternatif dan instrumen perancangan harta pusaka seperti Hibah Amanah, proses pengagihan harta adalah rumit dan memakan masa yang panjang. Keadaan akan bertambah rumit sekiranya terdapat tuntutan bertindih dan tiada persefahaman antara waris. Melalui Hibah Amanah, ianya boleh membantu para pemegang unit merancang agihan pelaburan unit amanah kepada Penerima Hibah yang dinamakan dengan lebih cepat setelah pemegang unit meninggal dunia.

   Hibah Amanah ini adalah berlandaskan hukum Syariah dan ianya boleh meliputi kesemua pelaburan di dalam tabung unit amanah ASNB. Hukum Faraidh masih menjadi tunggak pembahagian harta orang Islam. Oleh yang demikian, pemegang unit dinasihatkan untuk berlaku adil dalam membuat pembahagian Harta Hibah.

  9. Bolehkah Penerima Hibah berumur 18 tahun ke bawah menerima Harta Hibah?
  10. Ya, boleh. Pemberi Hibah perlu melantik Penjaga Sah bagi penerima hibah yang berumur 18 tahun ke bawah. Penjaga mestilah di kalangan:

   • ibu atau bapa
   • datuk atau nenek
   • abang atau kakak
   • penjaga berdaftar yang dibenarkan oleh ASNB

  Permohonan
  1. Di manakah permohonan Hibah Amanah boleh dibuat?
  2. Permohonan boleh dibuat di mana-mana cawangan ASNB.

  3. Apakah yang perlu dilakukan jika berminat untuk melakukan Hibah Amanah?
  4. Lengkapkan dokumen berikut dan bayar yuran pendaftaran:

   • Borang PH1A dan PH1A(A)
   • Surat Kuasa Wakil

  5. Adakah Penerima Hibah perlu mengesahkan persetujuan pembahagian hibah ini?
  6. Ya, Ijab dan Qabul (sighah) adalah wajib. Maka perlu ada persetujuan pemberian dan penerimaan oleh kedua-dua pihak dan kedua-dua pihak mestilah menandatangan dokumen yang berkenaan.


  Tabung Unit Amanah yang Dibenarkan
  1. Bolehkah pemegang unit menyertai atau menambah pelaburan melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP ke atas tabung unit amanah yang dihibahkan?
  2. Boleh. Bagaimanapun, baki buku tabung unit amanah tersebut mestilah 1,000 unit ke atas.

  3. Bolehkah pemegang unit mengambil pinjaman atau cagaran ke atas tabung unit amanah yang dihibahkan?
  4. Boleh. Bagaimanapun, baki buku tabung unit amanah tersebut mestilah 1,000 unit ke atas.

  5. Adakah tabung yang telah dihibahkan boleh dibekukan?
  6. Tabung unit amanah yang dihibahkan boleh dibekukan sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa, perintah mahkamah, tertakluk kepada syarat-syarat Hibah Amanah, Prospektus Induk, Surat Ikatan tabung unit amanah dan KWSP.

  7. Kenapakah baki minimum sebanyak 1,000 unit diperlukan?
  8. Salah satu syarat sah Hibah adalah terdapatnya barang atau harta yang dihibahkan. Oleh yang demikian, baki minimum sebanyak 1,000 unit bagi setiap tabung unit amanah yang dihibahkan adalah perlu bagi memastikan wujudnya Harta Hibah dalam bentuk unit amanah di dalam tabung unit amanah apabila berlakunya kematian Pemberi Hibah.

  9. Adakah Pemberi Hibah boleh menyenaraikan aset selain tabung unit amanah ASNB dalam perjanjian ini?
  10. Tidak boleh. Hanya tabung unit amanah ASNB sahaja yang boleh dihibahkan.


  Pembahagian Harta Hibah
  1. Bagaimanakah cara pembahagian Harta Hibah?
  2. Setiap tabung unit amanah mestilah dihibahkan kesemua unit (100%) kepada Penerima-penerima Hibah yang disenaraikan.

   Contoh: Pemberi Hibah mempunyai tabung unit amanah ASG-Pendidikan. Pemberi Hibah mestilah menghibah 100% unit di dalam tabung unit amanah ASG-Pendidikan tersebut kepada Penerima-penerima Hibah yang telah dinamakan, seperti berikut:


   asg_carta


  Tuntutan dan Pembayaran
  1. Apakah tindakan yang perlu diambil jika berlaku kematian?
  2. Sekiranya Pemberi Hibah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Penerima Hibah, maka Harta Hibah akan dibahagikan mengikut pembahagian yang ditetapkan di dalam Surat Ikatan Hibah Amanah dan ianya adalah menjadi hak mutlak Penerima Hibah. Sebaliknya, sekiranya Penerima Hibah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pemberi Hibah, maka Harta Hibah tersebut akan dikembalikan kepada Pemberi Hibah.

  3. Apakah yang akan berlaku kepada tabung unit yang masih di bawah pinjaman/cagaran jika pemegang unit meninggal dunia?
  4. Unit berpunca daripada pinjaman/cagaran adalah tertakluk kepada perjanjian pemegang unit dengan IPP. Unit yang masih dalam pinjaman akan dibayar kepada IPP. Hanya unit buku pelaburan (hak milik penuh) pemegang unit sahaja yang akan dibayar kepada Penerima Hibah Amanah.


  Pembatalan Hibah Amanah
  1. Bolehkah saya membatalkan Hibah Amanah saya?
  2. Berdasarkan hukum Syariah, Hibah Amanah tidak boleh dibatalkan kecuali hibah kepada anak kandung dan cucu kandung.


   
 2. Pengisytiharan Amanah
  1. Apakah yang dimaksudkan dengan Pengisytiharan Amanah?
  2. Pengisytiharan Amanah merupakan perlantikan beberapa orang sebagai Penerima harta oleh Pemegang Unit (Pemilik Harta) semasa hayatnya melalui Surat Ikatan Pengisytiharan Amanah. Pembahagian dan pembayaran dilakukan selepas kematian Pemegang Unit.

  3. Apakah yang dimaksudkan dengan Harta Amanah?
  4. Harta Amanah adalah tabung unit amanah ASNB yang diamanahkan oleh pemegang unit pada masa hayat melalui Surat Ikatan Amanah:

   • Tabung mestilah diamanahkan kesemua unit atau 100% kepada Penerima
   • Baki unit pelaburan dalam setiap tabung yang diamanahkan mestilah berjumlah 1,000 unit dan ke atas

  5. Mengapa ASNB tidak mengadakan sistem penamaan yang lebih mudah seperti KWSP dan Tabung Haji?
  6. Berdasarkan undang-undang Malaysia, unit amanah dikategorikan sebagai harta persendirian seperti saham-saham syarikat. Pewarisan unit amanah adalah tertakluk kepada undang-undang probet dan pentadbiran di mana pentadbir atau waris yang dilantik oleh mahkamah sahaja yang boleh menuntut harta si mati.

   Berbeza dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Lembaga Tabung Haji, kedua-dua organisasi tersebut ditubuhkan di bawah akta masing-masing yang mempunyai peruntukan khusus membenarkan 'penamaan' dilakukan.

  7. Mengapa ASNB memilih Pengisytiharan Amanah sebagai kaedah alternatif kepada kaedah sedia ada?
  8. Tanpa kaedah alternatif dan instrumen perancangan harta pusaka seperti Pengisytiharan Amanah, proses pengagihan harta adalah rumit dan memakan masa yang panjang. Keadaan akan bertambah rumit sekiranya terdapat tuntutan bertindih dan tiada persefahaman antara waris.

   Pengisytiharan Amanah boleh membantu pemegang unit merancang pengagihan pelaburan unit amanah kepada waris yang dikehendaki dengan lebih cepat setelah pemegang unit meninggal dunia.


  Kelayakan Pemohon/Pemilik Harta
  1. Siapakah yang layak membuat Pengisytiharan Amanah?
   • Pemegang unit tabung unit amanah ASNB
   • Berumur 18 tahun dan ke atas

  2. Jika Pemilik Harta muflis selepas Surat Ikatan Amanah dimeterai, apakah yang akan berlaku?
   • Pengisytiharan Amanah terbatal secara automatik
   • Pembekuan tabung unit amanah Pemilik Harta akan dilaksanakan
   • Hak-hak Pemilik Harta akan ditentukan berdasarkan kepada undang-undang Kebankrapan, mengikut arahan Jabatan Insolvensi Malaysia dan sebagainya

  3. Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya Pemilik Harta hilang upaya, koma atau gila?
  4. Pihak yang dilantik oleh mahkamah sebagai Penjaga Sah kepada Pemilik Harta berhak berurusan dengan ASNB bagi pihak Pemilik Harta.


  Kelayakan Penerima
  1. Apakah kelayakan Penerima?
   • Terhad kepada 10 orang bagi setiap Surat Ikatan Amanah
   • Tidak bankrap
   • Penerima digalakkan menjadi pemegang unit berdaftar ASNB, jika layak

  2. Bolehkah Penerima berumur 18 tahun ke bawah menerima Harta?
  3. Boleh. Pemberi perlu melantik Penjaga Sah yang berumur 18 tahun ke atas. Penjaga Sah mestilah dikalangan:

   • ibu atau bapa
   • datuk atau nenek
   • abang atau kakak
   • penjaga berdaftar yang dibenarkan oleh ASNB

  Permohonan
  1. Dimanakah permohonan Pengisytiharan Amanah boleh dibuat?
  2. Permohonan boleh dibuat di mana-mana cawangan ASNB.

  3. Apakah yang perlu dilakukan jika berminat untuk melakukan Pengisytiharan Amanah?
  4. Lengkapkan dokumen berikut dan bayar yuran pendaftaran:

   • Borang PH1B
   • Surat Kuasa Wakil (2 salinan asal)

  5. Adakah Penerima perlu mengesahkan persetujuan pembahagian amanah ini?
  6. Tidak perlu.


  Tabung Unit Amanah Yang Dibenarkan
  1. Bolehkah pemegang unit menyertai atau menambah pelaburan melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP ke atas tabung unit amanah yang diamanahkan?
  2. Boleh. Bagaimanapun, baki buku tabung unit amanah tersebut mestilah 1,000 unit ke atas.

  3. Bolehkah pemegang unit mengambil pinjaman atau cagaran ke atas tabung unit amanah yang diamanahkan?
  4. Boleh. Bagaimanapun, baki buku tabung unit amanah tersebut mestilah 1,000 unit ke atas.

  5. Adakah tabung yang telah diamanahkan boleh ditangguhkan urus niaga atau dibekukan?
  6. Tabung unit amanah yang diamanahkan boleh ditangguhkan urus niaga atau dibekukan, sekiranya diarahkan, tertakluk kepada syarat-syarat Pengisytiharan Amanah, perintah mahkamah, Prospektus Induk, Surat Ikatan tabung unit amanah dan KWSP.

  7. Kenapakah baki minimum sebanyak 1,000 unit diperlukan?
  8. Pemegang unit dibenarkan melaksanakan urus niaga selepas mendaftar Pengisytiharan Amanah. Baki minimum sebanyak 1,000 unit bagi setiap tabung yang diamanahkan adalah perlu bagi memastikan masih terdapat baki unit amanah dalam tabung unit amanah untuk pembahagian apabila berlakunya kematian Pemilik Harta.

  9. Adakah Pemilik Harta boleh menyenaraikan aset selain tabung unit amanah ASNB dalam perjanjian ini?
  10. Tidak boleh. Hanya tabung unit amanah ASNB sahaja yang boleh diamanahkan.


  Pembahagian Harta Pengisytiharan Amanah
  1. Bagaimanakah cara pembahagian Harta Amanah?
  2. Dalam setiap tabung unit amanah mestilah diamanahkan kesemua unit (100%) kepada Penerima-penerima yang disenaraikan.

   Contoh: Pemilik Harta mempunyai tabung unit amanah ASG-Pendidikan. Pemilik Harta mestilah mengamanahkan 100% tabung unit amanah ASG-Pendidikan tersebut kepada Penerima-penerima yang telah dinamakan, seperti berikut:

   asg_carta


  Tuntutan dan Pembayaran
  1. Apakah tindakan yang perlu diambil jika berlaku kematian?
  2. Sekiranya Pemilik Harta meninggal dunia terlebih dahulu daripada Penerima, maka Harta Amanah adalah menjadi hak mutlak Penerima sepenuhnya. Sebaliknya, sekiranya mana-mana Penerima meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pemilik Harta, maka Harta Amanah tersebut akan dikembalikan kepada Pemilik Harta.

  3. Apakah yang akan berlaku kepada tabung unit yang masih di bawah pinjaman/cagaran jika Pemilik Harta meninggal dunia?
  4. Unit berpunca daripada pinjaman/cagaran adalah tertakluk kepada perjanjian Pemilik Harta dengan IPP. Unit yang masih dalam pinjaman akan dibayar kepada IPP. Hanya unit buku pelaburan (hak milik penuh) Pemilik Harta sahaja yang akan dibayar kepada Penerima.


  Pembatalan Pengisytiharan Amanah
  1. Bolehkah saya membatalkan Pengisytiharan Amanah saya?
  2. Boleh.

PENETAPAN HAD PELABURAN MAKSIMUM TUNAI
   
 1. Penetapan Had Pelaburan Maksimum RM50,000 Sehari
  1. Bilakah tarikh kuat kuasa?
  2. 1 Mac 2016.


  3. Berapakah had yang dibenarkan bagi pelaburan dibuat dalam bentuk wang tunai?
  4. RM50,000 sehari bagi setiap pelanggan untuk melabur di dalam kesemua unit amanah ASNB.


  5. Mengapa ASNB menetapkan had pelaburan wang tunai RM50,000 sehari bagi setiap pelanggan?
  6. Ia merangkumi langkah pencegahan risiko akaun-akaun disalahguna bagi tujuan pengubahan wang haram dan untuk keselamatan pelabur.


  7. Apakah yang dimaksudkan had pelaburan maksimum RM50,000 melalui wang tunai yang dihadkan bagi setiap pelanggan untuk melabur di dalam kesemua unit amanah ASNB dalam sehari?
  8. Had pelaburan hanya dikenakan apabila pelaburan dilaksanakan menggunakan wang tunai. Sekiranya pelabur melabur dalam bentuk wang tunai, ASNB hanya boleh menerima maksima RM50,000 sahaja dalam sehari. Ini termasuk pelaburan di dalam kesemua produk ASNB pada hari yang sama.


  9. Adakah semua jenis pelaburan tunai tertakluk kepada had pelaburan tunai?
  10. Sekiranya pelabur melabur melalui kaedah berikut, tiada had pelaburan yang dikenakan, iaitu:

   • Urus niaga pelaburan melalui cek/deraf bank.
   • Urus niaga pelaburan yang dibuat melalui pindahan bank.
   • Urus niaga pelaburan yang dibuat melalui pindahan unit dari tabung unit amanah ASNB yang lain oleh pemegang unit yang sama.
   • Urus niaga yang dibuat melalui pindahan dari urus niaga jualan balik pemegang unit lain.
   • Urus niaga pelaburan yang dibuat melalui pindahan unit dari tuntutan harta pusaka simati.
   • Pindahan unit dari kes-kes lain seperti pindahan dari urus niaga jualan balik pelabur uzur/koma.

  11. Apakah kaedah pelaburan dalam bentuk tunai yang boleh dibuat oleh pelanggan jika ingin membuat pelaburan melebihi RM50,000?

   Pelanggan boleh melaksanakan pelaburan melalui salah satu kaedah berikut:

   • Kaedah 1:
   • Pemohon/Pelanggan boleh membuat pelaburan melalui kaedah-kaedah seperti yang dinyatakan di perkara 5. i, i, iii, iv di atas dan perlu melengkapkan Borang Pengisytiharan "Know Your Customer".

    atau

   • Kaedah 2:
   • Membuat pelaburan tunai RM50,000 dan baki RM50,000 (atau lebih) melalui kaedah-kaedah seperti yang dinyatakan di perkara 5. i, i, iii, iv di atas dan perlu melengkapkan Borang Pengisytiharan "Know Your Customer".

    Sebagai panduan sila rujuk jadual di bawah:

    Pelaburan Yang Dipohon Oleh Setiap Pelanggan/SehariKaedah BayaranCatatan
    Diri Sendiri (RM)Pihak Ketiga (RM)Jumlah (RM)Tunai (RM)Lain-Lain Kaedah (RM)
    50K dan ke bawah-50KMaksimum 50KTiada HadJumlah pelaburan bagi setiap pelanggan sama ada untuk diri sendiri, sebagai penjaga berdaftar kepada akaun remaja/bijak dan/atau pihak ketiga bagi kesemua unit amanah ASNB yang dilanggan dalam sehari.
    -50K dan ke bawah50KMaksimum 50KTiada Had
    50K50K100KMaksimum 50KBaki atau keseluruhan
URUS NIAGA SDT TIDAK DIBENARKAN
   
  Pelaburan dan jualan balik unit di tabung unit amanah yang sama pada hari yang sama ("SDT") tidak dibenarkan
  1. Bilakah tarikh penguatkuasaan?
  2. 1 Januari 2017.


  3. Apa yang maksudkan dengan urus niaga SDT?
  4. Urus niaga SDT terjadi apabila urus niaga pelaburan dan jualan balik unit dilaksanakan dalam tabung unit amanah yang sama pada hari yang sama.


  5. Bilakah urus niaga tidak dikategorikan sebagai SDT?
  6. Urus niaga tidak dikategorikan sebagai SDT adalah apabila urus niaga pelaburan adalah dari sumber berikut:

   1. Pelaburan yang dibuat dari pindahan unit tuntutan harta pusaka simati.
   2. Pelaburan yang dibuat melalui skim potongan gaji atau arahan tetap.
   3. Tambahan unit ("reinvestment") dari pengagihan pendapatan.
   4. Pelaburan yang dibuat dari Skim Amanah Rakyat 1Malaysia (SARA 1Malaysia).

  7. Mengapa urus niaga SDT tidak dibenarkan?
  8. Ia adalah sebagai langkah untuk mencegah penyalahgunaan akaun pemegang unit untuk aktiviti pengubahan wang haram serta keselamatan akaun-akaun pemegang unit ASNB.


  9. Adakah terdapat sebarang pengecualian sekiranya pemegang unit mahu melaksanakan urus niaga SDT?
  10. Tiada.


  11. Bagaimana cara untuk pemegang unit memastikan urus niaga SDT tidak berlaku?
  12. Pemegang unit perlu lebih peka akan keperluan mereka, sama ada untuk melaksana pelaburan atau jualan balik dan juga tidak menggunakan akaun pelaburan unit amanah mereka sebagaimana akaun simpanan di institusi perbankan.

PERMOHONAN CARIAN REKOD URUS NIAGA
   
  1. Bila tarikh kuat kuasa?
  2. 1 Mac 2017.


  3. Mengapakah ASNB mengenakan caj untuk setiap permohonan carian rekod urus niaga?
  4. Antara rasional penetapan caj adalah mengambil kira proses carian rekod urus niaga dan kos-kos operasi dan pentadbiran. Ia merupakan amalan semasa yang telah dipraktikkan oleh beberapa buah institusi kewangan di Malaysia.


  5. Caj yang dikenakan adalah membebankan?
  6. Secara perbandingan, caj yang dikenakan adalah caj yang paling minima jika dibandingkan dengan caj yang dikenakan oleh institusi kewangan yang lain.


  7. Bolehkah pemohon/pengadu memohon untuk mendapatkan pengecualian ke atas caj yang dikenakan?
  8. Tidak ada pengecualian diberikan. Walau bagaimanapun caj tersebut akan dikembalikan kepada pemohon/pengadu jika hasil maklum balas siasatan mendapati aduan beza baki pelaburan/jualan balik tidak sah adalah disebabkan oleh masalah ejen.

   Jika hasil maklum balas siasatan aduan beza baki pelaburan/jualan balik tidak sah adalah disebabkan oleh pemegang unit lupa atau keliru, caj tersebut adalah dikekalkan dan tidak akan dikembalikan.


  9. Apakah jenis permohonan carian rekod urus niaga yang akan dikenakan caj?
  10. Permohonan carian rekod urus niaga yang dikenakan caj adalah:

   • Aduan beza baki pelaburan/ jualan balik tidak sah
   • Salinan dokumen urus niaga asal
   • Salinan dokumen Hibah Amanah (HA) /Pengisytiharan Amanah (PA)
   • Salinan dokumen Tuntutan Harta Pusaka

  11. Berapa lamakah tempoh urus niaga yang dibenarkan untuk carian rekod urus niaga?
  12. Tempoh dokumen urus niaga yang boleh dimohon adalah urus niaga tujuh (7) tahun daripada tarikh permohonan sahaja.

   Berdasarkan Prospektus Induk, ASNB akan menyimpan dokumen berkaitan dengan transaksi unit amanah bagi setiap tabung unit amanah dalam masa tujuh (7) tahun daripada tarikh sesuatu dokumen tersebut. Oleh itu, ASNB tidak bertanggungjawab untuk mengemukakan sebarang dokumen yang dipohon bagi tempoh melebihi tujuh (7) tahun daripada tarikh dokumen tersebut.


  13. Berapakah caj yang akan dikenakan untuk setiap permohonan carian rekod urus niaga?
  14. Caj dikenakan adalah sebanyak RM35 untuk satu permohonan atau RM37.10 termasuk GST.


  15. Jika pemohon enggan membayar caj yang dikenakan, adakah permohonan tersebut boleh diteruskan?
  16. Tidak boleh. Sila rujuk soalan No. 2, 3 & 4.


  17. Siapakah yang boleh memohon?
  18. Permohonan hanya boleh dibuat oleh pemegang unit atau penjaga berdaftar sahaja. Pihak ketiga adalah tidak dibenarkan.


  19. Di manakah permohonan ini boleh dilakukan?
  20. Boleh dilakukan di mana-mana cawangan ASNB yang berhampiran.


  21. Adakah permohonan ini boleh dilakukan di ejen-ejen ASNB?
  22. Tidak boleh.


  23. Apakah dokumen yang perlukan dikemukakan untuk setiap permohonan carian rekod/dokumen?
  24. Pemohon/pengadu perlu melengkapkan:

   1. Borang Permohonan Carian Rekod
   2. Borang Maklum Balas Pelanggan (jika melibatkan aduan beza baki/jualan balik tidak sah)

  25. Bagaimana cara untuk membuat tuntutan semula jika mendapati aduan beza baki pelaburan/jualan balik tidak sah adalah disebabkan oleh masalah ejen atau masalah sistem?
  26. Pemohon/pengadu tidak perlu memohon untuk membuat tuntutan semula.

   ASNB akan membuat bayaran balik kepada pemohon/pengadu ke atas caj yang dikenakan sebelum ini jika hasil maklum balas siasatan mendapati aduan beza baki pelaburan/jualan balik tidak sah adalah disebabkan oleh masalah ejen atau sistem, melalui mana-mana kaedah yang bersesuaian.

LAIN-LAIN PERKHIDMATAN
   
 1. Permohonan Dokumen Maklumat Urus Niaga
  1. Apakah jenis dokumen yang boleh dipohon berkaitan maklumat urus niaga Pemegang Unit?
   • Data urus niaga
   • Pengiraan terperinci pengagihan pendapatan
   • Salinan penyata pengagihan pendapatan

  2. Berapa tahunkah had masa yang dibenarkan bagi jenis dokumen yang dipohon?
   • Permohonan data urus niaga dan pengiraan terperinci pengagihan – tujuh (7) ke belakang dari tahun semasa
   • Salinan penyata pengagihan pendapatan – tiga (3) tahun ke belakang dari tahun semasa

  3. Siapakah yang layak memohon maklumat urus niaga?
   • Pemegang Unit/Penjaga Berdaftar
   • Wakil yang dilantik oleh PU/Penjaga Berdaftar melalui Borang Kebenaran Wakil
   • Waris/pentadbir bagi pemegang unit yang telah meninggal dunia
   • Pihak ketiga (individu) melalui peguam yang dilantik

  4. Bolehkah pemohon membuat permohonan dokumen di Ejen ASNB?
  5. Tidak, permohonan dokumen maklumat hanya boleh dibuat di mana-mana Cawangan ASNB seluruh negara.

  6. Bagaimanakah cara untuk membuat permohonan sekiranya saya berada di luar negara?
  7. Anda perlu emel ke asnbcare@pnb.com.my dengan mengemukakan dokumen berikut:

   • Borang permohonan (boleh dimuat turun di laman web ASNB
   • Salinan Dokumen Pengenalan Diri (termasuk passport) yang disahkan oleh Pegawai Kedutaan Malaysia / Notari Awam / Pesuruhjaya Sumpah dengan menurunkan cop rasmi nama, jawatan dan tandatangan
   • Bayaran yuran boleh dbuat kepada:
    • Bank: CIMB
    • Nombor Akaun: 8000797410
    • Nama Akaun: ASNB Back Office

  8. Adakah yuran permohonan data urus niaga ASN dan ASB perlu dibayar secara berasingan?
  9. Ya, sila bayar secara berasingan ASN dan ASB kerana maklumat data dikeluarkan secara berasingan.

  10. Adakah permohonan penyata pengagihan pendapatan ASN dan ASB perlu di bayar secara berasingan?
  11. Perlu bayar RM5.00 setiap permohonan mengikut tahun kerana maklumat dalam satu penyata (Maksimum 3 tahun ke belakang sahaja bermula dari tahun semasa).

  12. Bagaimanakah cara penghantaran atau pengambilan dokumen yang telah dipohon?
   • Melalui pos biasa dan dihantar mengikut alamat yang dipohon.
   • Mengambil sendiri di cawangan permohonan dibuat.
   • Melalui e-mel pemohon sekiranya berada di luar negara.

  13. Mengapakah permohonan data urus niaga dan pengiraan terperinci pengagihan mempunyai had masa yang dibenarkan untuk dipohon?
  14. Had masa yang dibenarkan adalah merujuk kepada prosidur dalaman ASNB yang telah dibuat berdasarkan surat ikatan tabung unit amanah ASNB di dalam klausa 'Destructions of Documents') yang menyatakan bahawa 7 tahun digunakan sebagai penanda aras penyimpanan maklumat pemegang unit. Di dalam Seksyen 308 "Capital Market Services Act" (CMSA) juga menyatakan 7 tahun sebagai penanda aras bagi penyimpanan maklumat pemegang unit.

  15. Saya adalah Waris/Pentadbir kepada si mati yang telah menerima pembayaran harta unit amanah si mati, apakah saya dibenarkan untuk membuat permohonan maklumat urus niaga?
  16. Waris/Pentadbir yang telah menerima pembayaran unit unit adalah dibenarkan untuk membuat permohonan mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

  17. Saya telah menerima bayaran tuntutan pusaka unit amanah. Walaubagaimanapun saya ingin mendapatkan maklumat urus niaga si mati. Apakah dokumen yang diperlukan?
  18. Anda perlu mengemukakan dokumen pengenalan diri.

  19. Saya adalah Waris/Pentadbir yang masih belum menuntut harta pusaka unit amanah si mati. Adakah saya boleh membuat permohonan maklumat urus niaga si mati?
  20. Ya, anda boleh memohon sekiranya anda mempunyai nama di dalam dokumen sokongan seperti Surat Kuasa Mentadbir atau Geran Probet atau Perintah Mahkamah.

  21. Saya adalah waris terdekat si mati. Adakah saya dibenarkan membuat permohonan maklumat urus niaga?
  22. Hanya Waris/Pentadbir yang mempunyai nama di dalam dokumen sokongan seperti Surat Kuasa Mentadbir atau Geran Probet atau Perintah Mahkamah dibenarkan memohon. Waris yang telah membuat tuntutan dan menerima pembayaran harta unit amanah si mati juga layak untuk memohon mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

  23. Saya mempunyai Surat Rasmi Pentadbir Tanah. Bolehkah saya membuat permohonan maklumat urus niaga?
  24. Ya, dengan menggunakan Surat Rasmi Pentadbir Tanah/Penolong Pentadbir Tanah atau Atas arahan Pihak Berkuasa yang berkaitan di dalam Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955.

  25. Adakah permohonan daripada pihak ketiga hanya dibenarkan ke atas akaun pemegang unit yang telah meninggal dunia sahaja?
  26. Tidak. Permohonan juga dibenarkan ke atas akaun pemegang unit yang masih hidup dengan mengemukakan dokumen sokongan seperti perintah mahkamah dan Surat Pertalian (sekiranya berkaitan) dan Surat perlantikan peguam (sekiranya melantik peguam).

  27. Bolehkah saya melantik wakil bagi urusan permohonan maklumat urus niaga?
  28. Boleh, anda perlu melengkapkan Borang Kebenaran Wakil dengan menyertakan bersama dokumen sokongan iaitu:

   • Pengesahan dokumen pengenalan diri wakil yang diberi kebenaran.
   • Salinan Dokumen Pengenalan Diri(DPD) Pemegang Unit/Penjaga Berdaftar
   • Salinan Muka Hadapan Buku Pelaburan Pemegang Unit/Penjaga Berdaftar
   • Borang Kebenaran Wakil – Borang ASNB B/6 yang dilengkap oleh Pemegang Unit/Penjaga Berdaftar

  29. Bolehkah firma guaman memohon bagi pihak individu lain?
  30. Ya, boleh. Firma guaman tersebut perlu mengemukakan Surat Perlantikan Peguam yang sah yang menyatakan syarikat guaman tersebut mempunyai hak/arahan daripada individu/pihak berkuasa melalui Perintah Mahkamah atau Surat Kuasa Mentadbir.


   
 2. Penukaran Butir Peribadi
  1. Kenapa Pemegang Unit/Penjaga Berdaftar perlu membuat permohonan penukaran butir peribadi?
  2. Penukaran butir peribadi adalah bagi memastikan maklumat penting seperti nama dan nombor kad pengenalan di rekod ASNB adalah sama dan betul seperti maklumat yang tertera di dokumen pengenalan diri pemegang unit.

  3. Apakah implikasi sekiranya maklumat peribadi Pemegang Unit/Penjaga Berdaftar di rekod ASNB berbeza atau ada kesilapan?
  4. Pemegang unit/Penjaga Berdaftar tidak boleh membuat urus niaga apabila terdapat perbezaan maklumat di rekod ASNB.

  5. Adakah pemegang unit perlu mengemaskini alamat setiap kali berpindah kediaman?
  6. Ya perlu. Pemegang unit sentiasa dinasihatkan untuk mengemaskini alamat surat menyurat di rekod ASNB bagi tujuan penghantaran dokumen (seperti Laporan Tahunan dan Penyata Pengagihan Pendapatan) ke alamat yang betul dan terkini.


   
 3. Kehilangan Buku Pelaburan
  1. Apakah yang saya perlu lakukan sekiranya kehilangan buku pelaburan?
  2. Anda perlu mengambil tindakan seperti berikut:
   Sila rujuk Perkhidmatan ASNB untuk senarai dokumen yang perlu dikemukakan.

   • Melaporkan segera kehilangan tersebut di cawangan ASNB atau ejen ASNB bagi tujuan pembekuan akaun.
   • Membuat permohonan buku gantian di cawangan ASNB terdekat.

   Buku pelaburan baru akan dikeluarkan serta-merta oleh ASNB Kaunter Utama Kuala Lumpur atau cawangan ASNB.

  3. Setelah membuat laporan kehilangan buku, saya telah menjumpai semula buku berkenaan. Apakah yang harus saya lakukan?
  4. Proses pelepasan dari status pembekuan akan dilakukan oleh ASNB Kaunter Utama Kuala Lumpur setelah menerima dokumen lengkap dari cawangan ASNB negeri atau ejen-ejen ASNB. Sila rujuk Perkhidmatan ASNB untuk senarai dokumen yang perlu dikemukakan. Buku tersebut boleh digunakan setelah pelepasan dilakukan.Walau bagaimanapun, sekiranya buku gantian telah dikeluarkan, buku asal tersebut telah dibatalkan dan tidak lagi boleh digunakan.


PINDAAN YURAN TAHUNAN PEMEGANG AMANAH
   
  1. Bila tarikh ia berkuat kuasa?
  2. 90 hari selepas Prospektus Induk Tambahan Kedua bertarikh 16 Mac 2017 dikeluarkan.


  3. Di mana saya boleh mendapatkan maklumat mengenai perubahan yuran tahunan pemegang amanah?
  4. Anda boleh mendapatkan maklumat ini di dalam Prospektus Induk terkini dan Prospektus Induk Tambahan (jika ada) dana, yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti. Anda juga boleh mendapatkannya di laman web kami di www.asnb.com.my.


  5. Adakah pindaan yuran tahunan pemegang amanah ini memberi kesan kepada Pemegang Unit?
  6. Yuran tahunan pemegang amanah adalah satu bentuk perbelanjaan yang dikenakan secara tidak langsung kepada Pemegang Unit. Walau bagaimanapun, sebagai perbelanjaan Dana, apa-apa pindaan berpotensi untuk memberi kesan kepada prestasi kewangan Dana.


  7. Apakah rasional pindaan ini?
  8. Yuran tahunan pemegang amanah tidak pernah dipinda sejak dana-dana ini bermula. Sementara itu, kos operasi pemegang amanah telah meningkat disebabkan peraturan yang lebih ketat dan keperluan pematuhan.

   Untuk keterangan lanjut, sila rujuk kepada AmanahRaya Trustee Berhad.


PENYATA & LAPORAN SECARA ELEKTRONIK
   
  1. Apakah yang dimaksudkan dengan penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan interim secara elektronik?
  2. Bermula tahun kewangan 2018 penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan laporan interim akan dihantar secara elektronik melalui emel pemegang unit. Laporan tahunan dan laporan interim juga boleh didapati di laman web ASNB, www.asnb.com.my.


  3. Mengapakah penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan interim perlu dibuat secara elektronik?
   • Lebih cepat – Pelabur mendapat akses lebih awal kepada penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan laporan interim.
   • Mudah – Pelabur tidak perlu ke cawangan ASNB/Ejen untuk melihat agihan pendapatan yang diterima.
   • Lebih selamat – Penyata hanya boleh diakses oleh pelabur yang sah melalui kata laluan dan mengelakkan daripada sampul penyata dibuka oleh pihak ketiga.
   • Mesra alam – Alam sekitar akan lebih terpelihara dengan pengurangan sumber untuk bahan percetakan.

  4. Bilakah tarikh perlaksanaan penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan interim perlu dibuat secara elektronik?
  5. Proses penghantaran secara elektronik ini akan bermula dengan unit amanah untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018 iaitu Amanah Saham Gemilang (ASG), Amanah Saham Malaysia (ASM) dan Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB 2).


  6. Bagaimanakah cara untuk saya mendapatkan penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan interim secara elektronik daripada ASNB dan adakah saya akan dikenakan apa-apa bayaran untuk perkhidmatan tersebut?
  7. Pelabur perlu mengemaskini maklumat emel, nombor telefon dan nombor akaun bank di mana-mana cawangan ASNB serta cawangan ejen-ejen di seluruh Malaysia. Pelabur akan menerima penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan interim secara elektronik yang dihantar oleh ASNB melalui emel yang telah didaftarkan di ASNB.

   Tidak. Pelabur tidak akan dikenakan sebarang yuran bagi perkhidmatan ini.


  8. Apakah maklumat yang diperlukan oleh ASNB untuk menghantar penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan interim secara elektronik?
  9. Maklumat peribadi yang diperlukan termasuk alamat emel dan nombor telefon bimbit.


  10. Apakah yang harus dilakukan jika saya tiada alamat emel yg diperlukan oleh ASNB bagi menghantar penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan interim secara elektronik?
  11. Pelabur yang tidak mempunyai emel boleh mendaftar/membuka akaun emel peribadi dengan pembekal emel seperti Yahoo, Google, Hotmail dan lain-lain.


  12. Bagaimanakah saya boleh mendaftarkan e-mel dengan ASNB?
  13. Pemegang unit boleh mengemaskini alamat e-mel, nombor telefon dan juga butiran peribadi yang lain melalui:

   1. Cawangan ASNB atau ejen ASNB seluruh negara
   2. Surat-menyurat*:
    Amanah Saham Nasional Berhad
    Jabatan Pengurusan Ejen & Perhubungan Pelanggan
    UG, Balai PNB
    201-A, Jalan Tun Razak
    50400 Kuala Lumpur
   3. Faks*: 03-2050 5220
   4. E-mel*: asnbcare@pnb.com.my

   * Anda perlu sertakan salinan kad pengenalan yang telah disahkan oleh mana-mana Pegawai ASNB/Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan & Professional/Penghulu atau Ketua Kampung dengan menggunakan cop rasmi nama, jawatan dan tandatangan.


  14. Adakah saya akan dimaklumkan sebaik sahaja ASNB menghantar penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan interim secara elektronik ke emel yang didaftar?
  15. Ya, pelabur akan dimaklumkan secara elektronik melalui pesanan teks ke telefon bimbit yang telah didaftarkan di ASNB.


  16. Adakah selamat sekiranya penyata pengagihan pendapatan saya dipaparkan secara elektronik?
  17. Ya. Untuk mengakses penyata secara elektronik, pelabur harus memasukkan kata laluan unik yang ditetapkan oleh ASNB.


  18. Di manakah saya boleh mendapatkan kata laluan bagi penyata pengagihan pendapatan elektronik?
  19. Kata laluan tersebut boleh diperolehi melalui notis emel yang dihantar oleh ASNB.


  20. Adakah penyata pengagihan pendapatan yang diterima secara elektronik sama seperti penyata pengagihan pendapatan yang dihantar oleh pihak ASNB sebelum ini?
  21. Ya. Format penyata pengagihan pendapatan yang dihantar secara elektronik adalah sama dengan penyata fizikal yang telah dihantar oleh ASNB.


  22. Apakah yang akan terjadi sekiranya saya tidak memberi sebarang maklum balas kepada ASNB?
  23. Sekiranya ASNB tidak menerima apa-apa maklum balas sehingga 31 Mac 2018, anda dianggap bersetuju untuk menerima penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan laporan interim bagi tabung unit amanah harga berubah secara elektronik. Di mana penyata pengagihan pendapatan akan dihantar ke alamat e-mel yang telah didaftarkan dengan ASNB, manakala laporan tahunan dan laporan interim boleh diakses di laman web ASNB di www.asnb.com.my.


  24. Adakah saya masih akan menerima penyata dan laporan fizikal dari ASNB selepas tarikh tersebut?
  25. Tidak.


  26. Bolehkan saya memilih untuk menerima laporan tahunan, laporan interim dan penyata pengagihan pendapatan secara fizikal?
  27. Ya boleh. Anda perlu memaklumkan ASNB dengan menghadirkan diri di mana-mana cawangan ASNB atau secara bertulis dengan mengisi borang yang terdapat di dalam laporan tahunan dan laporan interim dan hantarkan kepada ASNB melalui:

   1. Surat-menyurat:
    Amanah Saham Nasional Berhad
    Jabatan Pengurusan Ejen & Perhubungan Pelanggan
    UG, Balai PNB
    201-A, Jalan Tun Razak
    50400 Kuala Lumpur
   2. Faks: 03-2050 5220
   3. E-mel: asnbcare@pnb.com.my

   Walaubagaimanapun, kaedah mel pilihan anda yang telah dikemaskini hanya akan berkuatkuasa pada tahun kewangan berakhir berikutnya.


  28. Jikalau saya setuju agar penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan interim secara elektronik tetapi memutuskan untuk menerima kembali laporan tahunan, laporan interim dan peyata pengagihan pendapatan secara fizikal?
  29. Sila maklumkan kepada kami secara bertulis dengan menyatakan nama anda, nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat surat menyurat, alamat emel dan nombor ahli bagi mana-mana produk ASNB kepada alamat yang tertera di atas. Anda juga boleh mengemukakan maklumat di atas di cawangan-cawangan ASNB , menghantar surat atau emel ke asnbcare@pnb.com.my. Walaubagaimanapun, kaedah mel pilihan anda yang telah dikemaskini hanya akan berkuatkuasa pada tahun kewangan berakhir berikutnya.


  30. Bolehkah pembatalan pemilihan penerimaan dibuat dan berapakah fi yang dikenalan?
  31. Ya boleh. Anda boleh membatalkan persetujuan untuk menerima penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan laporan interim unit amanah ASNB secara elektronik pada bila-bila masa seperti kaedah yang dinyatakan dalam perkara 2 di atas dan tiada fi yang dikenakan di atas setiap pembatalan yang dibuat.


AMANAH DANA ANAK MALAYSIA 2050 (ADAM50)
   
 1. Umum
  1. Apakah itu Amanah Dana Anak Malaysia 2050 (ADAM50)?
   • ADAM50 merupakan satu program baharu yang diperkenalkan oleh Kerajaan dengan kerjasama Permodalan Nasional Berhad (“PNB”) kepada semua bayi warganegara Malaysia, yang lahir dalam tempoh masa 1 Januari 2018 sehingga 31 Disember 2022.
   • Objektif utama ADAM50 adalah untuk menggalakkan budaya simpanan dan pelaburan rakyat Malaysia daripada seawal usia baru lahir, dengan pemberian unit insentif percuma sebagai modal pelaburan permulaan.
   • Unit insentif percuma akan dikreditkan ke akaun Amanah Saham Bumiputera (ASB) bagi bayi Bumiputera atau Amanah Saham 1Malaysia (AS 1Malaysia) bagi bayi bukan Bumiputera setelah proses pendaftaran dibuat di Cawangan Amanah Saham Nasional Berhad (“ASNB”) dan Ejen ASNB*.

  2. *ASNB ialah anak syarikat milik penuh PNB yang bertanggungjawab untuk mengurus tabung unit amanah ASB dan AS 1Malaysia.

  3. Apakah ciri-ciri istimewa program ini?

   Ibu bapa/penjaga berdaftar atau pihak ketiga boleh menambah pelaburan dalam akaun bayi mereka sehingga had maksimum yang ditentukan iaitu had terkini Akaun Bijak/Remaja ASB bagi Bumiputera dan had 50,000 unit ditetapkan untuk AS 1Malaysia bagi bukan Bumiputera. Had pelaburan maksimum ini adalah termasuk 200 unit insentif yang diberikan.


  4. Berapakah jumlah unit insentif yang diberikan?

   Sebanyak 200 unit percuma diperuntukkan bagi setiap bayi warganegara Malaysia yang lahir dalam tempoh masa 1 Januari 2018 sehingga 31 Disember 2022.


  5. Adakah unit percuma ini boleh dijual balik?
  6. 200 unit insentif dan semua pengagihan pendapatan serta sebarang pengagihan tambahan yang diperolehi (sekiranya ada) dari unit insentif ini hanya boleh dikeluarkan setelah anak mencapai usia 18 tahun.


  7. Bolehkah pendaftaran ADAM50 dilakukan pada bila-bila masa?
  8. Pendaftaran hendaklah dilakukan dalam tempoh maksimum setahun selepas tarikh lahir bayi tersebut.

   Sebagaimana contoh, sekiranya bayi dilahirkan pada 2 Januari 2018, ibu bapa atau penjaga berdaftar hendaklah melakukan pendaftaran selewat-lewatnya pada 2 Januari 2019. Sekiranya ibu bapa atau penjaga gagal mendaftar dalam tempoh tersebut, kelayakan untuk menadapatkan unit insentif percuma akan terbatal.


  9. Siapakah yang layak untuk melakukan pendaftaran ADAM50?
  10. Syarat umum pendaftaran akaun ADAM50 adalah seperti berikut:

   1. Warganegara Malaysia
    1. Bumiputera – ASB
    2. Bukan Bumiputera – AS 1Malaysia
   2. Ibu bapa atau penjaga berdaftar hendaklah berumur 18 tahun dan ke atas sewaktu pendaftaran dilakukan

   Sekiranya pendaftaran dilakukan oleh individu selain ibu atau bapa kepada bayi tersebut, dokumen sokongan seperti surat pertalian darah atau Perintah Mahkamah hendaklah dibawa bersama.


  11. Bolehkah peserta ADAM50 menarik diri selepas pendaftaran dilakukan?
  12. Tidak. Peserta tidak boleh menarik diri setelah pendaftaran dilakukan, melainkan peserta tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan am pelaburan ASNB, sebagai contoh status pertukaran Wargenegara.


  13. Bilakah ADAM50 akan mula dilaksanakan?

   1 Januari 2018.


  14. Adakah terdapat sebarang kuota berdasarkan etnik bagi ADAM50?
  15. Tiada. Unit yang diperuntukkan dalam AS 1Malaysia bagi tujuan ADAM50 adalah terbuka kepada semua bayi warganegara Malaysia bukan Bumiputera, tanpa mengira etnik.


  16. Berapa lamakah tempoh penyertaan ADAM50?
  17. Akaun peserta akan mencapai tempoh matang setelah mencapai usia 18 tahun. Selepas itu, status akaun akan berubah menjadi Akaun Dewasa dan segala unit insentif beserta pengagihan pendapatan (sekiranya ada) boleh dikeluarkan seperti biasa.

   Had maksimum individu peserta juga akan berubah mengikut had individu sedia ada bagi Akaun Dewasa ASB (bagi bumiputera), manakala tiada had bagi AS 1Malaysia, tertakluk kepada baki tabung sedia ada.


  18. Sekiranya saya memilih untuk tidak menyertai ADAM50 untuk bayi saya pada awalnya, bolehkah saya menyertai semula program ADAM50?
  19. Ibu bapa masih boleh menyertai ADAM50 untuk bayi mereka sekiranya syarat-syarat tersebut dipenuhi:

   1. Pendaftaran dilakukan dalam tempoh 1 tahun daripada tarikh lahir bayi, DAN
   2. Tidak mempunyai akaun ASB (bagi bayi Bumiputera) atau AS 1Malaysia (bagi bayi bukan Bumiputera); ATAU
   3. Sekiranya sudah mempunyai akaun ASB atau AS 1Malaysia, namun tiada sebarang pegangan unit (termasuklah pelaburan permulaan) di dalam akaun tersebut.

   Ibu bapa bayi tidak boleh menyertai program ADAM50 jika syarat-syarat di atas tidak dipenuhi.


   
 2. Kriteria Kelayakan
  1. Apakah kriteria–kriteria kelayakan bagi ADAM50?
   • Lahir pada atau selepas 1 Januari 2018
   • Warganegara Malaysia
   • Ibu/bapa atau Penjaga berdaftar berwarganegara Malaysia dan berumur 18 tahun dan ke atas
   • Peserta serta Penjaga Berdaftar tidak diisytiharkan muflis sepanjang tempoh pelaburan

  2. Sekiranya saya berkahwin dengan Bukan Warganegara, adakah anak saya masih layak menyertai ADAM50?
  3. Seperti yang dinyatakan tadi, bayi hendaklah warganegara Malaysia, dan lahir pada atau selepas 1 Januari 2018.

   Bagi kes ini, sekiranya bayi tersebut adalah warganegara Malaysia, proses pendaftaran hendaklah dibuat oleh ibu atau bapa/penjaga yang berstatus warganegara Malaysia.


  4. Sekiranya anak saya lahir pada 31 Disember 2017, adakah anak saya layak menyertai ADAM50?
  5. Tidak layak. Hanya bayi yang lahir pada atau selepas 1 Januari 2018 yang layak menyertai ADAM50


   
 3. Cara-cara Memohon
  1. Bagaimanakah saya membuat pendaftaran untuk menyertai program ADAM50?
  2. Ibu bapa atau penjaga berdaftar boleh datang ke Cawangan ASNB atau mana-mana ejen ASNB di seluruh negara:

   • Maybank
   • Maybank Islamic
   • CIMB
   • CIMB Islamic
   • RHB
   • RHB Islamic
   • Pos Malaysia
   • Affin Bank
   • AmBank
   • AmBank Islamic

   *BSN & Alliance Bank masih tidak dapat melaksanakan urus niaga ASB dan AS 1Malaysia sehingga dimaklumkan kelak


  3. Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan semasa pendaftaran?
  4. Dokumen yang perlu dibawa semasa pendaftaran adalah seperti berikut:

   • Dokumen pengenalan diri (MyKad) ibu/bapa/penjaga berdaftar
   • Dokumen pengenalan diri (MyKid) bayi atau Sijil Kelahiran (sekiranya MyKid masih belum diterima)
   • Sebarang dokumen sokongan seperti Surat Pertalian Darah, perintah mahkamah dan lain-lain jika penjaga berdaftar bukan dalam kalangan ibu atau bapa bayi

   Nota: Ibu atau bapa yang datang untuk membuat pendaftaran ADAM50 digalakkan untuk mengemaskini butiran pasangan dan anak-anak yang lain bagi tujuan hebahan perancangan kewangan yang dibuat oleh ASNB pada masa akan datang.


   
 4. Transaksi ADAM50
  1. Bolehkah saya menambah jumlah pelaburan kepada akaun peserta ADAM50?
  2. Pelaburan tambahan boleh dilakukan oleh ibu, bapa, penjaga berdaftar atau wakil peserta seperti mana prosedur dan tatacara sedia ada, tertakluk kepada had pelaburan maksimum yang dinyatakan di atas.


  3. Adakah sebarang pelaburan tambahan terhadap akaun ADAM50 juga tidak boleh dikeluarkan?
  4. Sebarang pelaburan tambahan tidak akan disekat, malahan pelaburan tersebut boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, objektif utama ADAM50 adalah untuk mendidik budaya simpanan dan pelaburan sejak seawal usia, oleh itu peserta digalakkan untuk mengekalkan pelaburan dalam tabung yang terlibat.


  5. Adakah pelaburan tambahan dalam ADAM50 boleh dikeluarkan pada bila-bila masa?
  6. Ya, sebarang pelaburan tambahan ke atas akaun peserta ADAM50 boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Namun, pengeluaran hanya boleh dilakukan oleh Penjaga Berdaftar akaun tersebut. Contohnya, sekiranya akaun peserta didaftarkan di bawah nama ibu, hanya ibu sahaja boleh melakukan transaksi pengeluaran. Prosedur ini merupakan tatacara sedia ada bagi setiap tabung unit amanah ASNB.

   Selain itu, seperti dinyatakan di atas, unit insentif percuma serta pengagihan pendapatan (jika ada) ke atas unit insentif tersebut tidak boleh dikeluarkan sehingga peserta mencapai tempoh matang.


  7. Sekiranya saya telah mengeluarkan kesemua pelaburan yang dibuat, adakah anak saya masih layak menerima pengagihan pendapatan tabung?
  8. Akaun peserta masih layak menerima pengagihan pendapatan jika keseluruhan baki pelaburan dikeluarkan, kerana unit insentif yang diberikan masih kekal di dalam akaun tersebut.


   
 5. Transaksi Lain ADAM50
  1. Sekiranya peserta meninggal dunia sebelum tempoh matang, apakah yang akan terjadi terhadap akaun tersebut?
  2. Unit insentif serta segala pengagihan pendapatan yang terakru akan dilepaskan, serta segala baki akaun akan di bayar kepada waris. Sila rujuk laman sesawang ASNB bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan kaedah tuntutan harta pusaka.


  3. Sekiranya penjaga berdaftar bagi peserta meninggal dunia, adakah akaun peserta akan ditutup?
  4. Tidak. Akaun peserta tidak akan ditutup. Penjaga berdaftar baharu dikehendaki membuat penukaran penjaga peserta di Cawangan ASNB dengan membawa segala dokumen sokongan bagi tujuan penukaran penjaga.


  5. Sekiranya ibubapa atau penjaga bayi diisytiharkan Muflis, adakah kelayakan peserta di tarik balik?
  6. Tidak. Peserta masih layak menyertai program. Sebarang baki pelaburan dalam akaun peserta tidak akan dibayar ke Jabatan Insolvensi Malaysia (“JIM”) sekiranya penjaga diisytiharkan Muflis. Akan tetapi, penjaga berdaftar baharu dikehendaki membuat penukaran penjaga peserta di Cawangan ASNB dengan membawa segala dokumen sokongan bagi tujuan penukaran penjaga.


  7. Sekiranya kami sekeluarga termasuk peserta ingin menyerahkan status warganegara kerana berpindah ke negara lain, apakah yang akan terjadi kepada baki pelaburan peserta?
  8. Baki pelaburan peserta (tidak termasuk unit insentif dan pengagihan pendapatan terakru bagi unit tersebut) akan dibayar kepada penjaga. Manakala unit insentif itu akan dipulangkan semula kepada tabung yang berkenaan bagi tujuan unit insentif kepada peserta lain yang layak.


  9. Sekiranya penjaga berdaftar peserta menyerahkan status warganegara, adakah peserta masih layak menyertai ADAM50?
  10. Ya. Penjaga berdaftar baharu yang dilantik hendaklah membuat penukaran penjaga peserta di Cawangan ASNB dengan membawa segala dokumen sokongan bagi tujuan penukaran penjaga.


  11. Bolehkah saya menamakan peserta ADAM50 sebagai penerima Hibah Amanah/Pengisytiharan Amanah?
  12. Ya, boleh. Pemberi Hibah/Pengisytiharan Amanah perlu melantik Penjaga Sah bagi penerima yang berumur 18 tahun ke bawah. Penjaga mestilah dalam kalangan:

   • Ibu atau bapa
   • Datuk atau nenek
   • Abang atau kakak
   • Penjaga berdaftar yang dibenarkan oleh ASNB

  13. Sekiranya anak saya menerima Harta Hibah/Pengisytiharan Amanah yang melebihi had maksimum individu tabung, adakah harta tersebut akan dibayar secara tunai?
  14. Tidak. Harta tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun peserta sekaligus meningkatkan had pelaburan maksimum daripada had sedia ada kepada had baharu, tertakluk kepada amaun Harta tersebut. Contohnya, peserta menerima Harta berjumlah 100,000 unit, had maksimum peserta akan meningkat daripada 50,000 unit kepada 150,000 unit.


  15. Adakah transaksi Pindahan (transfer) atau Penukaran (switching) unit boleh dilakukan ke atas akaun peserta?
  16. Buat masa ini, transaksi Pindahan dan Penukaran unit masih belum ditawarkan oleh pihak ASNB.

   Walau bagaimanapun, sekiranya perkhidmatan ini disediakan dalam masa terdekat, transaksi Pindahan dan Penukaran unit boleh dilakukan terhadap akaun peserta ADAM50 (hanya ke atas pelaburan tambahan akaun peserta, unit insentif akan dikekalkan dalam akaun peserta), dengan syarat ianya dilakukan oleh penjaga yang didaftarkan bagi akaun tersebut. (Rujuk soalan 3 dalam bahagian Transaksi ADAM50 bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan penjaga berdaftar).

   Selain itu, untuk sebarang maklumat lebih lanjut berkenaan transaksi Pindahan dan Penukaran unit, sila rujuk Prospektus Induk yang boleh didapati di laman sesawang ASNB, Cawangan serta Ejen ASNB.


  17. Sekiranya kesemua pelaburan tambahan kepada akaun peserta dikeluarkan, adakah ibu/bapa/penjaga berdaftar masih boleh membeli semula unit yang telah diperuntukkan?
  18. Ya. Had pelaburan maksimum akan kekal seperti yang dinyatakan seperti di soalan 2 bahagian Umum.

   Sebagaimana contoh, sekiranya sebanyak 49,800 unit dikeluarkan daripada akaun peserta, ibu/bapa/penjaga berdaftar masih boleh membuat pelaburan tambahan sehingga mencapai had maksimum akaun yang dinyatakan.


SKIM PINJAMAN PELABURAN KHAS MASYARAKAT INDIA – B40
   
  1. Apakah "Skim Pinjaman Pelaburan Khas Masyarakat India B40"?
  2. Skim ini merupakan suatu skim khas yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia bertujuan untuk menggalakkan penyertaan golongan berpendapatan rendah menabung dan melabur untuk jangkamasa panjang. Melalui Skim ini, masyarakat India yang berkelayakan akan berpeluang untuk memohon pinjaman tanpa faedah berjumlah RM5,000 untuk melabur dalam Amanah Saham 1Malaysia (AS 1Malaysia).

   Kriteria kelayakan, serta maklumat lanjut mengenai skim ini akan dimaklumkan kelak oleh Unit Pembangunan Sosio-ekonomi Masyarkat India (‘Socio-Economic Development of Indian Community’ (SEDIC)), sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab ke atas pelaksanaan skim ini. Pihak SEDIC boleh dihubungi di talian 03-88805189/03-88805186 atau melalui emel infosedic@jpm.gov.my.


  3. Apakah jumlah pembiayaan yang ditawarkan untuk Skim ini?
  4. Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sebanyak RM500 juta untuk tempoh lima tahun bagi skim pinjaman pelaburan khas ini.

   Skim Pinjaman Pelaburan Khas ini akan memberi peluang kepada 100,000 isi rumah masyarakat India dari golongan berpendapatan rendah yang akan dikenal pasti oleh SEDIC untuk memohon pinjaman tanpa faedah berjumlah RM5,000 untuk tujuan melabur dalam Amanah Saham 1Malaysia (AS 1Malaysia) di bawah kendalian ASNB.

   Sebarang maklumat serta butiran lanjut mengenai Skim ini boleh berhubung dengan pihak SEDIC, Jabatan Perdana Menteri di talian 03-88805189/03-88805186 atau melalui emel infosedic@jpm.gov.my.


  5. Apakah kriteria-kriteria kelayakan untuk memohon Skim ini?
  6. Sebarang maklumat serta butiran lanjut mengenai Skim ini boleh berhubung dengan pihak SEDIC, Jabatan Perdana Menteri di talian 03-88805189/03-88805186 atau melalui emel infosedic@jpm.gov.my.


  7. Bagaimanakah permohonan dibuat untuk menyertai Skim ini?
  8. Semua permohonan perlu dibuat kepada pihak SEDIC, Jabatan Perdana Menteri, yang bertanggungjawab mengenal pasti golongan masyarakat India berpendapatan rendah yang layak menyertai skim ini.

   Sebarang maklumat serta butiran lanjut mengenai Skim ini boleh berhubung dengan pihak SEDIC, Jabatan Perdana Menteri di talian 03-88805189/03-88805186 atau melalui emel infosedic@jpm.gov.my.


  9. Apakah agensi yang terlibat dalam pelaksanaan Skim ini?
  10. Skim ini dikendalikan dengan kerjasama pihak-pihak berikut:

   • Unit Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India (Socio-Economic Development of Indian Community’ (SEDIC)), sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri selaku pelaksana dan koordinasi peserta skim ini.
   • Permodalan Nasional Berhad (PNB) sebagai Pengurus Dana Tabung AS 1Malaysia.
   • ASNB ialah anak syarikat milik penuh PNB yang bertanggungjawab untuk mengurus tabung unit amanah AS 1Malaysia.

  11. Bilakah Skim ini akan dilancarkan?
  12. Maklumat lanjut mengenai skim ini akan dimaklumkan kelak oleh SEDIC, Jabatan Perdana Menteri, sebagai unit yang bertanggungjawab ke atas pelaksanaan projek tersebut.


1.50 BILION UNIT TAMBAHAN
AMANAH SAHAM 1 MALAYSIA (AS 1MALAYSIA)
UNTUK LANGGANAN MASYARAKAT INDIA
   
  1. Apakah yang dimaksudkan dengan unit tambahan AS 1Malaysia untuk masyarakat India?
  2. PNB akan menyediakan sebanyak 1.50 Bilion unit tambahan Amanah Saham 1Malaysia untuk dilanggan oleh masyarakat India. Langkah ini dijangka memberi peluang dan akses kepada semua golongan masyarakat India untuk membuka akaun baru atau menambah pelaburan mereka dalam Amanah Saham 1Malaysia, sehingga had maksimum yang ditetapkan.


  3. Adakah had langganan dikenakan?
   • Ya, setiap seorang pemegang unit masyarakat India dibenarkan melabur sebarang jumlah, sehingga had maksimum 30,000 unit bagi setiap akaun individu.
   • Program ini hanya dibuka kepada masyarakat India yang masih belum mempunyai akaun dalam AS 1Malaysia atau pelabur yang mempunyai baki akaun dalam AS 1Malaysia kurang dari 30,000 unit.

   Contoh pengiraan:

    Jumlah unit dalam akaun AS 1Malaysia peserta yang sedia ada
   Baki unit-unit AS 1Malaysia dalam akaun peserta10,000
   (+) Jumlah unit layak untuk ditambah20,000
   Jumlah baki unit-unit AS 1Malaysia dalam akaun peserta30,000

  4. Apakah jumlah tambahan AS 1Malaysia yang akan ditawarkan?
  5. 1.50 bilion unit (sehingga unit-unit tambahan habis dilanggan).


  6. Apakah kriteria–kriteria kelayakan untuk memohon unit tambahan AS 1Malaysia ini?
   • Permohonan terbuka kepada masyarakat India warganegara Malaysia:
    • Akaun Dewasa (18 tahun ke atas).
    • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 18 tahun ke bawah; penjaga dan kanak-kanak mestilah warganegara.
   • Pemohon tidak mempunyai pegangan unit AS 1Malaysia atau telah menjadi pemegang unit namun mempunyai pegangan unit kurang daripada 30,000 unit.
   • Pemohon tidak diisytiharkan muflis semasa memohon serta sepanjang tempoh penyertaan.
   • Butiran lanjut akan dimaklumkan kelak.

  7. Bilakah unit tambahan AS 1Malaysia ini akan dilancarkan?
  8. Butiran lanjut akan dimaklumkan kelak.


  9. Sekiranya saya telah membuat pendaftaran ADAM50 di dalam AS 1Malaysia untuk bayi saya, adakah bayi saya boleh melanggan unit-unit daripada 1.50 bilion unit tambahan untuk masyarakat India?
  10. Tidak boleh. Sekiranya bayi tersebut telah mendaftar bagi program ADAM50, akaun bayi tersebut tidak boleh melanggan unit tambahan yang dikhaskan untuk masyarakat India. Untuk makluman ibu bapa, had pelaburan maksimum AS 1Malaysia bagi peserta ADAM50 adalah sebanyak 50,000 unit, manakala had pelaburan maksimum yang ditetapkan bagi unit tambahan khas 1.50 bilion AS 1Malaysia untuk langganan masyarakat India adalah sebanyak 30,000 unit.

   Oleh itu, ibu bapa yang mempunyai bayi yang lahir mulai 1 Januari 2018 digalakkan untuk menyertai ADAM50 bagi bayi mereka untuk meraih peluang had pelaburan yang maksimum bagi tujuan masa depan bayi tersebut.


Back To Top