PROSPEKTUS DAN HALAMAN SERLAHAN PRODUK
PROSPEKTUS, SEBARANG PROSPEKTUS TAMBAHAN, PROSPEKTUS ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 3 GLOBAL, PROSPEKTUS ASN EQUITY GLOBAL, PROSPEKTUS ASN SUKUK (“ PROSPEKTUS ELEKTRONIK”) DAN HELAIAN SERLAHAN PRODUK (“PHS”):

Prospektus Elektronik dan PHS mesti dibaca dan difahami sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan.

Sila ambil perhatian bahawa salinan/cetakan Prospektus Elektronik dan PHS dan borang permohonan/pendaftaran boleh didapati di cawangan-cawangan ASNB dan ejen.

Sebarang maklumat di luar ruang yang ditetapkan tidak boleh dianggap sebagai sebahagian dari Prospektus Elektronik dan PHS dan tabung unit amanah ditawarkan hanya berdasarkan kepada maklumat yang terkandung dalam Prospektus Elektronik.

Bukan Tawaran Jualan dan Langganan

Setiap tabung yang dirujuk dalam sesawang ASNB hanya boleh didapati di Malaysia dan ditawarkan hanya untuk rakyat Malaysia. Maklumat yang terkandung dalam sesawang ini termasuk Prospektus Elektronik dan PHS tidak boleh dianggap sebagai tawaran langganan atau permohonan terhadap tawaran langganan unit tabung amanah ASNB, mahupun sebarang unit-unit berkenaan tidak boleh dianggap ditawarkan atau dijual kepada sesiapa di mana jua bidang kuasa di mana tawaran, jualan atau langganan berkenaan boleh menyalahi undang-undang di bawah undang-undang sekuriti atau undang-undang yang berkaitan di bidang kuasa yang berkenaan.

Pengakuan:

Saya dengan ini bersetuju:

 • telah membaca, memahami dan bersetuju dengan penyataan di atas;
 • tidak akan mencetak borang-borang permohonan secara berasing dengan Prospektus Elektronik kerana borang permohonan tersebut perlu disertakan bersama Prospektus Elektronik yang sempurna dan tidak dipinda;
 • memahami bahawa borang permohonan adalah sebagai lampiran kepada Prospektus Elektronik sahaja dan tidak boleh digunakan bagi tujuan permohonan;
 • untuk dibenarkan melanggan tabung unit amanah sekiranya saya adalah warganegara Malaysia tertakluk kepada syarat kelayakan yang ditetapkan oleh setiap tabung sebagaimana yang ditetapkan oleh surat ikatan tabung yang berkenaan;
 • bersetuju bahawa ASNB tidak bertanggung jawab ke atas sebarang liabiliti atau kerugian, samada secara langsung atau tidak langsung, yang timbul dari penggunaan mana-mana maklumat yang terkandung dalam sesawang ini dan ASNB juga tidak bertanggung jawab ke atas sebarang liabiliti dari kesilapan atau maklumat yang tidak dimasukkan oleh ASNB dan mana-mana pihak ke tiga.
 
HARGA TETAP
 

logo_asb

AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB)
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
2 Januari 1990
Objektif Pelaburan
Untuk menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit di samping memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta menjangkakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Kelayakan
Bumiputera

 • Akaun Dewasa
  • Individu Bumiputera warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas.
  • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas dari keturunan atau kategori berikut:
   • Keturunan Siam/Thai
   • Keturunan Portugis/Eurasian
   • Mualaf
 • Akaun Remaja (Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara Malaysia dari kategori seperti di atas yang berumur 18 tahun dan ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah).

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Disember

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
Tunai/Tunai Setara
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM1
Pelaburan Maksima
 • Akaun Dewasa1: 300,000 unit
 • Akaun Remaja1: 300,000 unit2

Nota:

 1. Bagi Akaun Dewasa dan Remaja untuk ASB, had pelaburan maksimum mungkin berubah dan melebihi 300,000 unit tertakluk kepada budi bicara pihak Pengurus di mana unit ini diwarisi daripada pemegang unit yang telah meninggal dunia atau kerana pelaburan semula pengagihan pendapatan. Penambahan 100,000 unit hanya tertakluk kepada pelaburan tunai sahaja.
 2. Remaja tidak dibenarkan untuk menjual semula unit melainkan Remaja berkenaan telah mencapai umur dua belas (12) tahun dan permohonan untuk menjual semula unit tidak boleh melebihi dua ratus (200) unit Akaun Remaja dalam mana-mana tempoh satu (1) minggu. Unit Akaun Remaja akan ditukarkan secara automatik ke Akaun Dewasa setelah Remaja berkenaan mencapai Umur Majoriti.

Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta-merta
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASB akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 31 Disember
2021
2022
2023
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
4.25
3.35
4.25
Bonus Seunit (Sen Seunit)
0.75
1.25
1.00
Bonus Tambahan (Sen Seunit)
-
0.50
-

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.

 

logo_asb2

AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 2
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 2 (ASB 2)
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
2 April 2014
Objektif Pelaburan
Bertujuan untuk menyediakan aliran pendapatan tetap di samping memastikan modal pelaburan Pemegang Unit melalui portfolio aset campuran.
Pelabur Sasaran
Dana ini sesuai untuk pelabur yang mempunyai profil yang berikut:
 • Memahami risiko dan pulangan pelaburan.
 • Mencari pelaburan dana yang berpotensi untuk menjana pulangan tahunan.
Kelayakan
Bumiputera
 • Akaun Dewasa
  • Individu Bumiputera warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas.
  • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas dari keturunan atau kategori berikut:
   • Keturunan Siam/Thai
   • Keturunan Portugis/Eurasian
   • Mualaf
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
 • Akaun Dewasa: 300,000 unit*
 • Akaun Bijak: 300,000 unit*

* Walau bagaimanapun, had pelaburan maksimum di dalam tempoh tawaran awal atau dalam mana-mana tempoh yang lain mungkin berubah dari semasa ke semasa, tertakluk kepada budi bicara pihak Pengurus. Pengurus juga berhak untuk membenarkan pelaburan maksimum melebihi had pelaburan maksimum yang ditetapkan, di mana unit ini diwarisi daripada pemegang unit yang telah meninggal dunia atau kerana pelaburan semula pengagihan pendapatan.

* Tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.

Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASB 2 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung unit amanah ASB 2, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus ASB 2. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 31 Mac
2022
2023
2024
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
4.30
5.00
5.25

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.

 

logo_asd

AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 3-DIDIK, “ASB 3 DIDIK”

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA 3-DIDIK (ASB 3 DIDIK)
Jenis
Pertumbuhan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
20 April 2001
Objektif Pelaburan
Untuk memberi peluang pelaburan yang dapat menjana pulangan dan pertumbuhan pelaburan jangka panjang yang berpatutan.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mengharapkan pertumbuhan modal bagi jangka masa panjang dari pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada), sebagai persediaan keperluan kewangan bagi tujuan perbelanjaan pendidikan pelabur dan ahli keluarga pada masa hadapan.
Kelayakan
Bumiputera
 • Akaun Dewasa
  • Individu Bumiputera warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas.
  • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas dari keturunan atau kategori berikut:
   • Keturunan Siam/Thai
   • Keturunan Portugis/Eurasian
   • Mualaf
 • Akaun Bijak (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 Jun

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASB 3 Didik akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 30 Jun
2021
2022
2023
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
4.25
4.25
5.00

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.

 

logo_asm

AMANAH SAHAM MALAYSIA
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM MALAYSIA (ASM)
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
20 April 2000
Objektif Pelaburan
Untuk memberi peluang pelaburan jangka panjang kepada pemegang-pemegang unit untuk menjana pulangan yang kompetitif dan berterusan menerusi pelaburan dalam portfolio yang dipelbagaikan.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Kelayakan
 • Individu Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan keatas.
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
Tunai/Tunai Setara
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM1
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASM akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 31 Mac
2022
2023
2024
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
4.00
4.50
4.75

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.

 

logo_asw2020

AMANAH SAHAM MALAYSIA 2-WAWASAN , “ASM 2 WAWASAN”

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM MALAYSIA 2 WAWASAN (ASM 2 WAWASAN)
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
28 Ogos 1996
Objektif Pelaburan
Untuk memberi kadar pulangan yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit menerusi pelaburan dalam portfolio terpilih yang terdiri daripada pelaburan yang dibenarkan.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Kelayakan
 • Individu Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan keatas.
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Ogos

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung.
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASM 2 Wawasan akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 31 Ogos
2021
2022
2023
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
4.00
3.75
4.50

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.

 

logo_as1m

AMANAH SAHAM MALAYSIA 3, “ASM 3”

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 (ASM 3)
Jenis
Pendapatan
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
5 Ogos 2009
Objektif Pelaburan
Objektif pelaburan ASM 3 adalah untuk mendapatkan peluang pelaburan yang menjana pendapatan yang konsisten dan berterusan di samping mengekalkan modal pelaburan para pemegang unit di dalam tempoh jangka panjang melalui portfolio pelaburan yang dipelbagaikan.
Pelabur Sasaran
 • Pelabur jangka masa sederhana dan jangka masa panjang
 • Pelabur yang memahami pulangan dan risiko
 • Pelabur yang ingin mendapatkan pulangan dari pengagihan pendapatan, sekiranya ada
Kelayakan
 • Individu Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan keatas.
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 September

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
RM 1.00
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASM 3 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 30 September
2021
2022
2023
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
4.00
3.75
4.50

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.

 
HARGA BERUBAH
 

logo_asn

AMANAH SAHAM NASIONAL
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
AMANAH SAHAM NASIONAL (ASN)
Jenis
Pertumbuhan
Kategori
Ekuiti
Tarikh Pelancaran
20 April 1981
Objektif Pelaburan
Untuk menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pertumbuhan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui kepelbagaian portfolio pelaburan.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa sederhana ke panjang.
Kelayakan
 • Individu Bumiputera Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan keatas.
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak Bumiputera warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Disember

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit yang ditentukan berdasarkan harga masa hadapan.
Bentuk Pelaburan
Tunai/Tunai Setara
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM1
Pelaburan Maksima
Tiada had

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 5% daripada NAB seunit

SPA-KWSP
-

Atas Talian
2.0%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh tujuh(7) hari bekerja dari tarikh permintaan jualan balik yang diterima oleh Pengurus Pelaburan..
Tempoh Bertenang
Pemegang Unit yang melabur dalam mana-mana Tabung harga berubah buat kali pertama dibenarkan untuk memohon pembayaran balik dalam tempoh enam hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan pertama berjaya dibuat.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASN akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 31 Disember
2021
2022
2023
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
1.60
1.66
1.75
Jumlah Pulangan (%) *
0.55
-5.66
11.96

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.
* Jumlah Pulangan akan dikemas kini dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Tahun Kewangan Berakhir.

 

logo_asn2

ASN EQUITY 2

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN EQUITY 2
Jenis
Pertumbuhan
Kategori
Ekuiti
Tarikh Pelancaran
9 Jun 1999
Objektif Pelaburan
Memberi peluang kepada pemegang-pemegang unit untuk mendapat pulangan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pulangan modal pada tahap risiko yang berpatutan melalui pelaburan dalam kepelbagaian portfolio sekuriti, terutamanya dalam ekuiti sekuriti Malaysia selaras dengan Surat Ikatan, Garis Panduan dan undang-undang sekuriti.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa sederhana ke panjang.
Kelayakan
 • Individu Bumiputera Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan keatas.
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak Bumiputera warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 Jun

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit yang ditentukan berdasarkan harga masa hadapan.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had


Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 5% daripada NAB seunit

SPA-KWSP2
Sehingga kadar 3% daripada NAB seunit

Atas Talian
2.0%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Pemegang Unit yang melabur melalui SPA-KWSP adalah tertakhluk kepada caj jualan sehingga 3% daripada NAB seunit atau apa-apa kadar yang akan ditentukan oleh KWSP dari masa ke semasa. Sila layari lama web KWSP di www.kwsp.gov.my. untuk maklumat selanjutnya.

Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh tujuh(7) hari bekerja dari tarikh permintaan jualan balik yang diterima oleh Pengurus Pelaburan.
Tempoh Bertenang
Pemegang Unit yang melabur dalam mana-mana Tabung harga berubah buat kali pertama dibenarkan untuk memohon pembayaran balik dalam tempoh enam hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan pertama berjaya dibuat. Hak tempoh bertenang boleh diguna pakai bagi pelaburan di bawah Skim Pelaburan Ahli (SPA) KWSP.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Equity 2 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 30 Jun
2021
2022
2023
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
1.76
1.12
1.07
Jumlah Pulangan (%) *
5.42
-18.27
-2.40

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.
* Jumlah Pulangan akan dikemas kini dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Tahun Kewangan Berakhir.

 

logo_asg

ASN EQUITY 3

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN EQUITY 3
Jenis
Pertumbuhan dan Pendapatan
Kategori
Ekuiti
Tarikh Pelancaran
17 Mac 2003
Objektif Pelaburan
Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan segera untuk membolehkan pemegang-pemegang unit menampung keperluan perbelanjaan kesihatan secara berterusan bagi diri mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu dibawah jagaan mereka.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa panjang dan mementingkan keperluan perbelanjaan kesihatan mereka.
Kelayakan
 • Individu Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan keatas.
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan kebawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit yang ditentukan berdasarkan harga masa hadapan.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 5% daripada NAB seunit

SPA-KWSP2
Sehingga kadar 3% daripada NAB seunit

Atas Talian
2.0%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Pemegang Unit yang melabur melalui SPA-KWSP adalah tertakhluk kepada caj jualan sehingga 3% daripada NAB seunit atau apa-apa kadar yang akan ditentukan oleh KWSP dari masa ke semasa. Sila layari lama web KWSP di www.kwsp.gov.my. untuk maklumat selanjutnya.

Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh tujuh(7) hari bekerja dari tarikh permintaan jualan balik yang diterima oleh Pengurus Pelaburan.
Tempoh Bertenang
Pemegang Unit yang melabur dalam mana-mana Tabung harga berubah buat kali pertama dibenarkan untuk memohon pembayaran balik dalam tempoh enam hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan pertama berjaya dibuat. Hak tempoh bertenang boleh diguna pakai bagi pelaburan di bawah Skim Pelaburan Ahli (SPA) KWSP.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Equity 3 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 31 Mac
2022
2023
2024
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
2.55
2.01
2.63
Jumlah Pulangan (%) *
-0.34
-4.60
20.93

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.
* Jumlah Pulangan akan dikemas kini dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Tahun Kewangan Berakhir.

 

logo_asg

ASN EQUITY 5

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN EQUITY 5
Jenis
Pertumbuhan
Kategori
Ekuiti
Tarikh Pelancaran
24 September 2018
Objektif Pelaburan
Bagi menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pertumbuhan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui kepelbagaian portfolio pelaburan.
Pelabur Sasaran
ASN Equity 5 disasarkan kepada pelabur seperti berikut:
 • Mencari peningkatan modal
 • Mempunyai tahap toleransi risiko yang tinggi
 • Memahami risiko-risiko pelaburan
Kelayakan
 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 September

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit yang ditentukan berdasarkan harga masa hadapan.
Bentuk Pelaburan
Tunai/Tunai Setara
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Cek: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
Tunai/Cek: RM1
Pelaburan Maksima
Tiada had

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 5% daripada NAB seunit

SPA-KWSP
-

Atas Talian
2.0%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh permintaan jualan balik yang diterima oleh Pengurus Pelaburan.
Tempoh Bertenang
Pemegang Unit yang melabur dalam mana-mana Tabung harga berubah buat kali pertama dibenarkan untuk memohon pembayaran balik dalam tempoh enam hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan pertama berjaya dibuat. Hak tempoh bertenang boleh diguna pakai bagi pelaburan di bawah Skim Pelaburan Ahli (SPA) KWSP.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Equity 5 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 30 September
2021
2022
2023
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
2.85
2.34
2.61
Jumlah Pulangan (%) *
10.71
-10.77
12.30

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.
* Jumlah Pulangan akan dikemas kini dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Tahun Kewangan Berakhir.

 

logo_asg

ASN EQUITY GLOBAL

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN EQUITY GLOBAL
Jenis
Pertumbuhan
Kategori
Ekuiti
Tarikh Pelancaran
1 September 2021
Objektif Pelaburan
Untuk memberi peluang pertumbuhan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui pelaburan dalan sekuriti terutamanya di pasaran ekuiti global
Pelabur Sasaran
ASN Equity Global disasarkan kepada pelabur seperti berikut:
 • Mempunyai toleransi risiko tinggi
 • Memilih peningkatan modal
 • Memilih untuk mempunyai pelaburan dengan pendedahan global
 • Memahami risiko dan profil pulangan pelaburan di pasaran modal tempatan dan global
Kelayakan
 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah
Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Disember

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit yang ditentukan berdasarkan harga masa hadapan.
Bentuk Pelaburan
Tunai/Tunai Setara
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Cek: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
Tunai/Cek: RM1
Pelaburan Maksima
Tiada had

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 5% daripada NAB seunit

Atas Talian
2.0%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh permintaan jualan balik yang diterima oleh Pengurus Pelaburan.
Tempoh Bertenang
Pemegang Unit yang melabur dalam mana-mana Tabung harga berubah buat kali pertama dibenarkan untuk memohon pembayaran balik dalam tempoh enam hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan pertama berjaya dibuat.​
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
Pengagihan Pendapatan bagi Tabung ASN Equity Global adalah secara sampingan (incidental) dan tertakluk kepada ketersediaan pendapatan pada akhir tahun kewangan, selepas ditolak perbelanjaan dan cukai (jika berkenaan) tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 31 Disember
2022
2023
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
-
-
Jumlah Pulangan (%) *
-17.21
18.92

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.
* Jumlah Pulangan akan dikemas kini dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Tahun Kewangan Berakhir.

 

logo_asn3

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 1

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 1, (ASN IMBANG 1)
Jenis
Imbang
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
16 Oktober 2001
Objektif Pelaburan
Untuk menjana pertumbuhan modal dalam jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang menerusi pelaburan dalam portfolio yang seimbang dan melalui pelaburan semula pengagihan pendapatan, sekiranya ada.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan pertumbuhan modal bagi tempoh jangka masa sederhana ke panjang.
Kelayakan
 • Individu Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan keatas.
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 November

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit yang ditentukan berdasarkan harga masa hadapan.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 4% daripada NAB seunit

SPA-KWSP2
Sehingga kadar 3% daripada NAB seunit

Atas Talian
1.75%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Pemegang Unit yang melabur melalui SPA-KWSP adalah tertakhluk kepada caj jualan sehingga 3% daripada NAB seunit atau apa-apa kadar yang akan ditentukan oleh KWSP dari masa ke semasa. Sila layari lama web KWSP di www.kwsp.gov.my. untuk maklumat selanjutnya.


Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh tujuh(7) hari bekerja dari tarikh permintaan jualan balik yang diterima oleh Pengurus Pelaburan.
Tempoh Bertenang
Pemegang Unit yang melabur dalam mana-mana Tabung harga berubah buat kali pertama dibenarkan untuk memohon pembayaran balik dalam tempoh enam hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan pertama berjaya dibuat.​ Hak tempoh bertenang boleh diguna pakai bagi pelaburan di bawah Skim Pelaburan Ahli (SPA) KWSP.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN IMBANG 1 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 30 November
2021
2022
2023
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
2.74
2.71
3.21
Jumlah Pulangan (%) *
6.38
-4.28
9.04

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.
* Jumlah Pulangan akan dikemas kini dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Tahun Kewangan Berakhir.

 

logo_asg

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2, (ASN IMBANG 2)
Jenis
Pertumbuhan dan Pendapatan
Kategori
Aset Campuran Imbang
Tarikh Pelancaran
17 Mac 2003
Objektif Pelaburan
Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan berkala pemegang-pemegang unit dan membolehkan mereka memenuhi keperluan perancangan kewangan untuk pendidikan mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangksa masa panjang dan mementingkan keperluan kewangan untuk pendidikan.
Kelayakan
 • Individu Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan keatas.
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan kebawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit yang ditentukan berdasarkan harga masa hadapan.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 4% daripada NAB seunit

SPA-KWSP2
Sehingga kadar 3% daripada NAB seunit

Atas Talian
1.75%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Pemegang Unit yang melabur melalui SPA-KWSP adalah tertakhluk kepada caj jualan sehingga 3% daripada NAB seunit atau apa-apa kadar yang akan ditentukan oleh KWSP dari masa ke semasa. Sila layari lama web KWSP di www.kwsp.gov.my. untuk maklumat selanjutnya.

Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh tujuh(7) hari bekerja dari tarikh permintaan jualan balik yang diterima oleh Pengurus Pelaburan.
Tempoh Bertenang
Pemegang Unit yang melabur dalam mana-mana Tabung harga berubah buat kali pertama dibenarkan untuk memohon pembayaran balik dalam tempoh enam hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan pertama berjaya dibuat.​ Hak tempoh bertenang boleh diguna pakai bagi pelaburan di bawah Skim Pelaburan Ahli (SPA) KWSP.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Imbang 2 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 31 Mac
2022
2023
2024
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
2.56
2.70
3.78
Jumlah Pulangan (%) *
-0.10
-0.69
18.45

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.
* Jumlah Pulangan akan dikemas kini dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Tahun Kewangan Berakhir.

 

logo_asg

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 3 GLOBAL

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 3 GLOBAL,
(ASN IMBANG 3 GLOBAL)
Jenis
Pertumbuhan dan Pendapatan
Kategori
Aset Campuran Imbang
Tarikh Pelancaran
16 September 2020
Objektif Pelaburan
Bagi menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pertumbuhan modal dan pengagihan pendapatan kepada pemegang-pemegang unit melalui pelaburan portfolio yang seimbang.
Pelabur Sasaran
ASN Imbang 3 Global disasarkan kepada pelabur seperti berikut:
 1. Mempunyai tahap toleransi risiko yang sederhana
 2. Lebih cenderung ke arah pendapatan dan aliran tunai
 3. Lebih cenderung kepada pelaburan yang mempunyai pendedahan global
 4. Memahami risiko-risiko pelaburan
Kelayakan
 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Disember

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit yang ditentukan berdasarkan harga masa hadapan.
Bentuk Pelaburan
Tunai/Tunai Setara
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Cek: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
Tunai/Cek: RM1
Pelaburan Maksima
Tiada had

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 4% dari NAB seunit

SPA-KWSP
-

Atas Talian
1.75%


Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.

Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh permintaan jualan balik yang diterima oleh Pengurus Pelaburan.
Tempoh Bertenang
Pemegang Unit yang melabur dalam mana-mana Tabung harga berubah buat kali pertama dibenarkan untuk memohon pembayaran balik dalam tempoh enam hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan pertama berjaya dibuat
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Imbang 3 Global akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.

Penafian:
Prospektus ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 16 September 2020, (“Prospektus”), telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (“SC”). Sila baca dan fahami kandungan Prospektus tersebut bersama Halaman Serlahan Produk yang terdapat di laman sesawang (www.asnb.com.my), cawangan dan ejen ASNB. Unit akan diterbitkan setelah penerimaan borang pendaftaran yang merujuk dan mengiringi Prospektus tersebut. Sebelum melabur, sila pertimbangkan risiko pelaburan serta yuran dan caj yang dikenakan. Harga unit dan pengagihan pendapatan, jika ada, mungkin turun dan/atau naik. Prestasi tabung masa lalu bukan jaminan prestasi masa hadapan.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 31 Disember
2021
2022
2023
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
1.25
0.45
0.51
Jumlah Pulangan (%) *
3.04
-11.45
13.47

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.
* Jumlah Pulangan akan dikemas kini dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Tahun Kewangan Berakhir.

 

logo_asg

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1, (ASN SARA 1)
Jenis
Pertumbuhan dan Pendapatan
Kategori
Aset Campuran Konservatif
Tarikh Pelancaran
17 Mac 2003
Objektif Pelaburan
Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan dan pengaliran pendapatan yang stabil untuk membolehkan pemegang-pemegang unit dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka mematuhi sebahagian atau kesemua keperluan persaraan mereka.
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa panjang dan mementingkan keperluan kewangan untuk persaraan.
Kelayakan
 • Individu Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan keatas.
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan kebawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
31 Mac

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit yang ditentukan berdasarkan harga masa hadapan.
Bentuk Pelaburan
 • Tunai/Tunai Setara
 • Skim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Tunai Setara: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
 • Tunai/Tunai Setara: RM1
 • KWSP: RM1,000
Pelaburan Maksima
Tiada had

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 3.5% daripada NAB seunit

SPA-KWSP2
Sehingga kadar 3% daripada NAB seunit

Atas Talian
1.50%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
 2. Pemegang Unit yang melabur melalui SPA-KWSP adalah tertakhluk kepada caj jualan sehingga 3% daripada NAB seunit atau apa-apa kadar yang akan ditentukan oleh KWSP dari masa ke semasa. Sila layari lama web KWSP di www.kwsp.gov.my. untuk maklumat selanjutnya.
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh tujuh(7) hari bekerja dari tarikh permintaan jualan balik yang diterima oleh Pengurus Pelaburan.
Tempoh Bertenang
Pemegang Unit yang melabur dalam mana-mana Tabung harga berubah buat kali pertama dibenarkan untuk memohon pembayaran balik dalam tempoh enam hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan pertama berjaya dibuat.​ Hak tempoh bertenang boleh diguna pakai bagi pelaburan di bawah Skim Pelaburan Ahli (SPA) KWSP.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Ya
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Sara 1 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 31 Mac
2022
2023
2024
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
3.00
3.43
4.03
Jumlah Pulangan (%) *
0.10
-1.81
9.35

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.
* Jumlah Pulangan akan dikemas kini dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Tahun Kewangan Berakhir.

 

logo_asg

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 2

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 2, (ASN SARA 2)
Jenis
Konservatif
Kategori
Aset Campuran
Tarikh Pelancaran
24 September 2018
Objektif Pelaburan
Menyediakan peluang aliran tunai dan pendapatan yang berterusan kepada pelabur dengan potensi pertumbuhan dalam jangka panjang.
Pelabur Sasaran
ASN Sara 2 disasarkan kepada pelabur seperti berikut:
 • Pelabur dengan tahap toleransi risiko yang rendah dan konservatif
 • Lebih cenderung ke arah pendapatan dan aliran tunai
 • Memahami risiko-risiko pelaburan
Kelayakan
 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kelayakan umur tertakluk kepada Surat Ikatan dan kelulusan Pemegang Amanah

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 September

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit yang ditentukan berdasarkan harga masa hadapan.
Bentuk Pelaburan
Tunai/Tunai Setara
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Cek: RM10
Pelaburan Tambahan Minima
Tunai/Cek: RM1
Pelaburan Maksima
Tiada had

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 3.5% daripada NAB seunit

SPA-KWSP
-

Atas Talian
1.50%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh permintaan jualan balik yang diterima oleh Pengurus Pelaburan.
Tempoh Bertenang
Pemegang Unit yang melabur dalam mana-mana Tabung harga berubah buat kali pertama dibenarkan untuk memohon pembayaran balik dalam tempoh enam hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan pertama berjaya dibuat
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Sara 2 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.


KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 30 September
2021
2022
2023
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
2.80
2.68
3.36
Jumlah Pulangan (%) *
3.58
-7.20
5.52

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.
* Jumlah Pulangan akan dikemas kini dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Tahun Kewangan Berakhir.

 

logo_asg

ASN SUKUK

MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung
ASN SUKUK
Jenis
Pendapatan
Kategori
Sukuk
Tarikh Pelancaran
25 November 2022
Objektif Pelaburan
Tabung ini bertujuan untuk memberikan peluang pendapatan yang stabil dan pertumbuhan modal kepada pelabur melalui pelaburan dalam portfolio sukuk dan aset cair Islam.
Pelabur Sasaran
Tabung ini sesuai untuk pelabur yang:
 • Mempunyai profil risiko konservatif
 • Memilih peningkatan modal
 • Memilih pendapatan yang stabil dalam pelaburan jangka sederhana hingga panjang yang mematuhi prinsip Syariah
 • Memahami risiko dan profil pulangan pelaburan di pasaran modal tempatan dan global
Kelayakan
 • Individu Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan keatas.
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah
 • Badan korporat atau tidak diperbadankan, badan berkanun atau institusi seperti yang diluluskan oleh Pengurus Pelaburan.

Nota: * Pengurus Pelaburan mempunyai budi bicara untuk menukar umur kelayakan kanak-kanak bawah umur tertakluk kepada peruntukan Surat Ikatan dan kelulusan daripada Pemegang Amanah.

Pengurus Pelaburan
Permodalan Nasional Berhad
Tahun Kewangan Berakhir
30 Jun

MAKLUMAT URUS NIAGA
Harga Seunit
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit yang ditentukan berdasarkan harga masa hadapan.
Bentuk Pelaburan
Tunai/Tunai Setara
Pelaburan Permulaan Minima
Tunai/Cek: RM10

Pelaburan Tambahan Minima
Tunai/Cek: RM1
Pelaburan Maksimum
Tidak Terhad

Caj Jualan1
Urusniaga Kaunter
Sehingga kadar 2% daripada NAB seunit

SPA-KWSP
-

Atas Talian
1%

Nota:
 1. Pengurus, mengikut budi bicaranya, boleh menurunkan caj jualan berdasarkan saiz pelaburan, jenis saluran dan / atau kriteria lain yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.
Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan Balik
Pembayaran jualan balik akan dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh permintaan jualan balik yang diterima oleh Pengurus Pelaburan.
Tempoh Bertenang
Pemegang Unit yang melabur dalam mana-mana Tabung harga berubah buat kali pertama dibenarkan untuk memohon pembayaran balik dalam tempoh enam hari bekerja bermula dari tarikh pelaburan pertama berjaya dibuat.
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Tiada
Polisi Agihan Pendapatan
ASN Sukuk akan mengagihkan perolehan yang dibuat setiap tahun (jika ada), tertakluk kepada kelulusan daripada pemegang amanah.
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan
Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.

KADAR PENGAGIHAN PENDAPATAN
Tahun Berakhir 30 Jun
2023
2024
Tarikh Pengagihan
30 Jun (Tahunan)
31 Mac (Interim)
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (Sen Seunit)
1.88
1.68
Jumlah Pulangan (%) *
3.84
3.77

Prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa hadapan.

Nota: Maklumat terperinci mengenai Prestasi Tabung boleh dirujuk pada Laporan Tahunan.
* Jumlah Pulangan akan dikemas kini dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Tahun Kewangan Berakhir.

Back To Top