Terma & Syarat

Pemberi


  • Pemegang Unit beragama Islam berumur 18 tahun ke atas.

  • Mempunyai baki unit pelaburan minimum 1,000 unit (tidak termasuk unit bercagar/ pinjaman / Skim Pelaburan Ahli KWSP).

  • 1,000 unit perlu dikekalkan sepanjang tempoh Hibah Amanah bagi semua tabung unit amanah yang terlibat.

Penerima


  • Individu

  • Terhad kepada 10 orang sahaja.

  • Penjaga yang sah perlu dilantik jika Penerima berumur di bawah 18 tahun.

Terma & Syarat Umum


  1. Diamanahkan kesemua (100%) unit milik penuh kecuali unit bercagar kepada semua Penerima yang disenaraikan.

  2. Unit yang bercagar adalah tertakluk kepada perjanjian antara Pemegang Unit dengan institusi pemberi pembiayaan.

  3. Pembatalan hibah hanya boleh dilakukan jika ianya melibatkan pemberian kepada anak dan cucu kandung. Pemberian kepada selain dari anak dan cucu kandung, pembatalan hibah boleh dilakukan atas persetujuan Penerima.

  4. ASNB berhak menarik balik perjanjian Hibah Amanah sekiranya Pemberi Hibah didapati melanggar terma dan syarat Hibah Amanah yang dipersetujui atau hilang kelayakan sebagai Pemegang Unit ASNB.
Back To Top