Kelebihan Pengisytiharan Amanah

Pemberi menentukan Penerima dan peratus pembahagian pelaburan.

Penerima adalah penerima mutlak.

Yuran perkhidmatan yang kompetitif.

Tidak perlu Surat Kuasa Mentadbir atau Geran Probet.

Pemberi masih mempunyai kawalan penuh dan menikmati manfaat terhadap pelaburan tersebut semasa hidup.

Tanpa Pengisytiharan Amanah

Waris perlu mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir Harta Pusaka / Geran Probet untuk membuat tuntutan.

Pengagihan dan penerima harta pusaka tertakluk di bawah Akta Pembahagian 1958 / persetujuan daripada waris yang telah dinyatakan di dalam Surat Kuasa Mentadbir / Geran Probet.

Waris perlu melakukan semua proses pentadbiran harta pusaka sendiri dan menanggung semua kos yang terlibat.

Back To Top