Soalan Lazim

Pengisytiharan Amanah merupakan perlantikan beberapa orang sebagai Penerima oleh Pemegang Unit (Pemilik Harta) semasa hayatnya melalui Surat Ikatan Amanah. Pembahagian dan pembayaran dilakukan selepas kematian Pemilik Harta.

Harta Amanah adalah tabung unit amanah ASNB yang diamanahkan oleh Pemegang Unit pada masa hayat melalui Surat Ikatan Amanah:

 • Tabung unit amanah mestilah diamanahkan kesemua unit atau 100% kepada Penerima
 • Baki unit pelaburan dalam setiap tabung unit amanah yang diamanahkan mestilah berjumlah 1,000 unit dan ke atas sepanjang tempoh Pengisytiharan Amanah
 • Baki tabung unit amanah melibatkan milikan penuh/mutlak Pemilik Harta dan bukan unit bercagar

Berdasarkan undang-undang Malaysia, unit amanah dikategorikan sebagai harta persendirian seperti saham-saham syarikat. Pewarisan unit amanah adalah tertakluk kepada undang-undang probet dan pentadbiran di mana pentadbir atau waris yang dilantik oleh mahkamah sahaja yang boleh menuntut harta si mati.

Berbeza dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Lembaga Tabung Haji, kedua-dua organisasi tersebut ditubuhkan di bawah akta masing-masing yang mempunyai peruntukan khusus membenarkan 'penamaan' dilakukan.

Tanpa kaedah alternatif dan instrumen perancangan harta pusaka seperti Pengisytiharan Amanah, proses pengagihan harta adalah rumit dan memakan masa yang panjang. Keadaan akan bertambah rumit sekiranya terdapat tuntutan bertindih dan tiada persefahaman antara waris.

Pengisytiharan Amanah boleh membantu pemegang unit merancang pengagihan pelaburan unit amanah kepada waris yang dikehendaki dengan lebih cepat setelah pemegang unit meninggal dunia.

Kelayakan Permohonan/Pemilik Harta/Kelayakan Penerima/Pembatalan

A. Kelayakan Pemohon/Pemilik Harta

 1. Pemegang unit tabung unit amanah ASNB
 2. Warganegara Malaysia
 3. Berumur 18 tahun dan ke atas
 4. Beragama selain dari agama Islam
 5. Tidak Bankrap/ Muflis
 6. Waras
 1. Pengisytiharan Amanah terbatal secara automatik
 2. Pembekuan tabung unit amanah Pemilik Harta akan dilaksanakan
 3. Hak-hak Pemilik Harta akan ditentukan berdasarkan kepada undang-undang Kebankrapan, mengikut arahan Jabatan Insolvensi Malaysia dan sebagainya

Pihak yang dilantik oleh mahkamah sebagai Penjaga Sah kepada Pemilik Harta berhak berurusan dengan ASNB bagi pihak Pemilik Harta.

B. Kelayakan Penerima

 • Terhad kepada 10 orang bagi setiap Surat Ikatan Amanah
 • Tidak bankrap
 • Penerima Harta digalakkan menjadi pemegang unit berdaftar ASNB, jika layak
 • Warganegara dan bukan warganegara
 • Waras
 • Semua agama dan kepercayaan

Boleh. Pemilik Harta perlu melantik Penjaga Sah bagi Penerima yang berumur 18 tahun ke bawah. Penjaga sah mestilah dari kalangan:

 • ibu atau bapa
 • datuk atau nenek
 • abang atau kakak
 • penjaga berdaftar yang dibenarkan oleh ASNB

C. Permohonan

Permohonan boleh dibuat di seluruh cawangan ASNB dan ejen terpilih (bagi pendaftaran pertama sahaja)

Lengkapkan dokumen berikut dan jelaskan pembayaran yuran pendaftaran:

 • Borang Permohonan (PH1B)
 • Satu salinan asal Surat Kuasa Wakil

Boleh. Bagaimanapun, baki tabung unit amanah tersebut mestilah kekal 1,000 unit ke atas.

Tabung unit amanah yang diamanahkan boleh ditangguhkan urus niaga atau dibekukan, sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa, tertakluk kepada syarat-syarat Pengisytiharan Amanah, perintah mahkamah, Prospektus Induk, Surat Ikatan tabung unit amanah dan KWSP.

Pemilik Harta dibenarkan melaksanakan urus niaga selepas mendaftar Pengisytiharan Amanah. Baki minimum sebanyak 1,000 unit bagi setiap tabung yang diamanahkan adalah perlu bagi memastikan masih wujudnya Harta Amanah dalam bentuk unit amanah di dalam tabung unit amanah untuk pembahagian apabila berlakunya kematian Pemilik Harta.

Tidak boleh. Hanya tabung unit amanah ASNB sahaja yang boleh diamanahkan.

Boleh, pindaan terhadap Penerima boleh dilakukan.

D. Pembahagian Harta Pengisytiharan Amanah

Setiap tabung unit amanah mestilah diamanahkan kesemua unit (100%) kepada Penerima-penerima yang disenaraikan.

Contoh: Pemilik Harta mempunyai tabung unit amanah ASN Imbang 2. Pemilik Harta mestilah mengamanahkan 100% tabung unit amanah ASN Imbang 2 tersebut kepada Penerima-penerima yang telah dinamakan, seperti berikut:

E. Yuran Pentadbiran

Yuran Pentadbiran untuk Pengisytiharan Amanah adalah yuran yang dikenakan secara tahunan untuk urusan mentadbir dan menyimpan data dan dokumen Pengisytiharan Amanah. Yuran ini dikecualikan untuk tahun pertama pendaftaran mengikut budi bicara ASNB.

Yuran pentadbiran tahunan adalah sebanyak RM10.

Bermula 01/12/2021 yuran pentadbiran akan dicaj pada tahun kedua pendaftaran seperti berikut:

No. Senario Kaedah Caj Yuran Pentadbiran
1.Tabung unit amanah yang dipilih untuk yuran pentadbiran semasa pendaftaran menerima pengagihan pendapatan melebihi caj yuran pentadbiran Ditolak dari pengagihan pendapatan tabung unit amanah yang dipilih untuk yuran pentadbiran semasa pendaftaran; atau
2.Tabung unit amanah yang dipilih untuk yuran pentadbiran semasa pendaftaran menerima pengagihan pendapatan kurang daripada caj yuran pentadbiran.Ditolak dari pelaburan prinsipal (pelaburan selain unit amanah yang diblok) tabung unit amanah yang dipilih untuk yuran pentadbiran; atau
3.Tiada pengagihan pendapatan bagi tabung unit amanah yang dipilih untuk yuran pentadbiran semasa pendaftaran Ditolak dari pelaburan prinsipal (pelaburan selain unit amanah yang diblok) tabung unit amanah yang dipilih untuk yuran pentadbiran; atau
4.
 1. Tiada pengagihan pendapatan bagi tabung unit amanah yang dipilih untuk yuran pentadbiran semasa pendaftaran
 2. Amaun pelaburan prinsipal bagi tabung unit amanah yang dipilih untuk yuran pentadbiran kurang daripada caj yuran pentadbiran
Ditolak dari 1,000 unit yang dibekukan / diblok semasa Pengisytiharan Amanah didaftar. Sekiranya, penolakan dibuat dari 1,000 unit yang dibekukan / diblok, unit akan dilabur semula dari pengagihan pendapatan (jika ada) kelak.


 1. ditolak dari pengagihan pendapatan (jika ada) tabung unit amanah yang dipilih untuk yuran pentadbiran semasa pendaftaran; atau
 2. ditolak dari pelaburan prinsipal (pelaburan selain unit amanah yang diblok) tabung unit amanah yang dipilih untuk yuran pentadbiran; atau
 3. ditolak dari 1,000 unit yang dibekukan / diblok semasa Hibah Amanah didaftar. Sekiranya, penolakan dibuat dari 1,000 unit yang dibekukan / diblok, unit akan dilabur semula dari pengagihan pendapatan (jika ada) kelak

Tidak boleh. Pemilik Harta tidak boleh menukar tabung unit amanah bagi tujuan penolakan yuran tahunan.

F. Tuntutan dan Pembayaran

 1. Sekiranya Pemilik Harta meninggal dunia terlebih dahulu daripada Penerima, maka Harta Amanah adalah menjadi hak mutlak Penerima sepenuhnya.
 2. Sebaliknya, sekiranya mana-mana Penerima meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pemilik Harta, maka Harta Amanah tersebut akan dikembalikan kepada Pemilik Harta.
 3. Jika Pemilik Harta & Penerima meninggal dunia serentak, Harta Amanah akan dibayar mengikut tatacara semasa harta pusaka.
 4. Jika Penerima meninggal dunia sebelum membuat tuntutan, bahagian harta beliau yang tidak dituntut akan dibayar mengikut tatacara semasa harta pusaka.

Unit berpunca daripada pembiayaan/cagaran adalah tertakluk kepada perjanjian Pemilik Harta dengan Institusi Pemberi Pinjaman (IPP). Unit yang masih dalam pembiayaan akan dibayar kepada IPP. Hanya baki unit pelaburan (hak milik penuh) Pemilik Harta sahaja yang akan dibayar kepada Penerima.

G. Pembatalan Pengisytiharan Amanah

Back To Top