Terma & Syarat Wakaf ASNB

Kelayakan

 • Pemegang unit ASNB berumur 18 tahun dan ke atas, seorang yang waras dan tidak muflis.Unit-unit yang dibenarkan

 • Semua unit amanah yang diuruskan ASNB.
 • Unit-unit milik penuh/mutlak sahaja. Unit yang bercagar (pembiayaan) dan yang diblok untuk Hibah Amanah/Pengisytiharan Amanah tidak dibenarkan.


Jumlah minimum wakaf

 • Unit amanah harga tetap & harga berubah (harga silam)
  RM1,000.00
 • Unit amanah harga berubah (harga hadapan)
  1,000 unit


Jumlah maksimum wakaf

 • Tiada had. Pemegang unit perlu mengekalkan baki minimum pelaburan tabung berkaitan (seperti yang terkandung dalam prospektus terkini).Had maksimum individu ASB & ASB 2

 • Unit yang diwakafkan daripada Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB 2) adalah termasuk dalam jumlah had maksimum pelaburan individu bagi kedua-dua dana tersebut.Konsep Wakaf Muabbad

 • Bersifat kekal di mana unit-unit yang telah diwakafkan tidak boleh dipulangkan semula, dibatalkan dan dibuat pindaan.
 • Apabila permohonan berjaya, unit-unit yang diwakafkan akan dipindah milik ke akaun MAIWP (yang didaftarkan di ASNB) secara serta-merta. Pewakaf tidak boleh menuntut unit-unit yang telah diwakafkan kerana ianya tidak lagi menjadi milik pewakafYuran permohonan

 • Tiada sebarang yuran permohonan dikenakan.


Back To Top